Podsumowanie działań Komisji KRRP w lipcu 2021

Podsumowanie działań Komisji KRRP w lipcu 2021

Spotkania online, oświadczenia, konkursy oraz prace koncepcyjne nad projektami – pomimo sezonu urlopowego Komisje KRRP nie zwolniły tempa realizując planowane działania. W mijającym miesiącu odbyły się posiedzenia Komisji: Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Promocji Zawodu, Komisji Praw Człowieka oraz Zagranicznej. Przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP 7 lipca spotkali się z Koordynatorami ds. Zagranicznych przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Podczas zdalnej debaty omówiono tematy aktualne,

Wyraź solidarność z białoruskimi prawnikami – oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wyraź solidarność z białoruskimi prawnikami – oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W związku z narastającymi represjami wobec prawników na Białorusi, Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała oświadczenie, pod którym organizacje oraz prawnicy, którzy nie zgadzają się z działaniami tamtejszych władz, mogą okazać swoją solidarność z represjonowanymi prawnikami. Podpis pod deklaracją złożyć można do 29.07.2021 do godziny 9:00 Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa w niej wszystkich interesariuszy, którzy wierzą i bronią wartości praworządności, aby solidaryzowali się z Dmitrijem Łajewskim i innymi prawnikami, którzy w na pierwszym miejscu stawiają prawdę

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki

Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

W dniu 19 lipca 2021 Sekretariat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opublikował komunikat prasowy w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2). Poniżej przedstawiamy treść komunikatu:   Zawiadomienie o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów Europejski Trybunał Praw Człowieka zawiadomił[1] Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) (skarga nr 51751/20) i poprosił go o przedstawienie swoich uwag. Sprawa dotyczy zawieszenia i uchylenia immunitetu znanego sędziego

[1] 

[1]  Zgodnie z Regułą 54 § 2 (b) Regulaminu Trybunału, „Izba lub Przewodniczący Sekcji może zdecydować o zawiadomieniu o skardze lub jej części pozwanej Umawiającej się Strony i wezwać tę Stronę do przedstawienia pisemnych uwag w tej sprawie, a po ich otrzymaniu wezwać skarżącego do przedstawienia uwag w odpowiedzi”.

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 roku

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 roku

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o podjęcie – w ramach swoich kompetencji – pilnych działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w zgodzie z Konstytucją i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego oraz z uwzględnieniem treści zapadłych w ostatnich dniach orzeczeń sądów europejskich. Orzeczenia te potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości i obawy dotyczące negatywnych skutków

Postulowane przez samorząd radców prawnych ważne zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych planowane we wrześniu

Postulowane przez samorząd radców prawnych ważne zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych planowane we wrześniu

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, za pośrednictwem którego od 3 lipca br. doręczane są pisma sądowe profesjonalnym pełnomocnikom, już wkrótce doczeka się nowych, ważnych funkcjonalności. Tak wynika z przeprowadzonego 21 lipca br. spotkania, na którym zainicjowano prace działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. W Zespole samorząd radców prawnych reprezentują: r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz r. pr. Tomasz Scheffler i r. pr. Piotr

KRRP zbiera zgłoszenia na temat działania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

KRRP zbiera zgłoszenia na temat działania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Przypominamy, że 3 lipca weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (stanowisko Prezydium KRRP można znaleźć tutaj). Praktyka korzystania z portalu w zakresie dokonywanych doręczeń przynosi kolejne wątpliwości i wyzwania. Dlatego KRRP stworzyła zespół roboczy, którego zadaniem jest zbieranie informacji o problemach w działaniu portalu, zgłaszanych przez radców prawnych. Wszystkie uwagi, kłopoty, wątpliwości

Pilny komunikat TSUE w sprawie Polski

Pilny komunikat TSUE w sprawie Polski

W dniu 14 lipca 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-204/21 r. zarządziła wobec Polski środki tymczasowe, zobowiązując Polskę do: zawieszenia stosowania przepisów, na podstawie których Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest właściwa do orzekania w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej lub na ich tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie oraz do zawieszenia skutków wydanych już uchwał Izby Dyscyplinarnej

Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Komisji Europejskiej za 2020 r. nt. praworządności.   Link do kompletnego Raportu w języku angielskim: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pl Link do wyciągu z Raportu dotyczącego wszystkich krajów przygotowany przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_2020_country_reports_2_web.pdf Link do rozdziału dostępnego w języku polskim dotyczącego stanu praworządności w Polsce w 2020 r.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=EN

Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020

Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiającym działalność Trybunału  i  Sądu w ubiegłym roku w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Sprawozdanie przybliża wyroki mające szczególne znaczenie z uwagi na ich treść dla obywateli europejskich, ale także zwraca uwagę na kroki, które zostały podjęte przez wspomniane instytucje w 2020 r., aby walczyć ze skutkami kryzysu związanego z pandemią Covid-19 i zapewnić ciągłość funkcjonowania publicznej służby europejskiego