Rekomendacja CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu z 23.03.2018 r.

Rekomendacja CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu z 23.03.2018 r.

W 2010 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) opublikowała zbiór rekomendacji w sprawie pomocy prawnej z urzędu, w których wzywała instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do podjęcia szeregu działań. Od tamtej pory CCBE monitoruje rozwój sytuacji, regularnie występując do członków Rady o informacje na temat istotnych zmian zachodzących w ich krajowych systemach pomocy prawnej.

2018 06 28 – 2018 07 01 Amsterdam: kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników European Young Bar Association EYBA

On behalf of the European Young Bar Association (EYBA) and the Amsterdam Young Bar Association, our committee is organising this year’s annual EYBA Summer Conference & AGM 2018. This conference will take place in Amsterdam from Thursday, 28 June 2018 to Sunday, 1 July 2018 and this year’s theme will be “Dutch Masters”.  This years’ edition will be especially

Informacja o wystąpieniu radcy prawnego Jędrzeja Klatki w charakterze eksperta od zasad etyki na konferencji w Erywaniu

Informacja o wystąpieniu radcy prawnego Jędrzeja Klatki w charakterze eksperta od zasad etyki na konferencji w Erywaniu

Zważywszy na pełnioną przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę funkcję  Przewodniczącego Komisji CCBE ds. modelowych zasad etyki, Rada Europy zwróciła się do niego z prośbą o zabranie głosu na konferencji organizowanej wspólnie przez Radę Europy, CCBE i adwokaturę Armenii pod tytułem „Aktualne wyzwania i możliwości samorządów prawniczych państw członkowskich Rady Europy.” Konferencja odbyła się w stolicy Armenii Erywaniu w piątek 9 marca 2018 r. W konferencji wzięli udział Prezesi i Wiceprezesi