Raport z wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 r.”, który został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Raport  został przyjęty w dniu 11.05.2020 r. przez Radę Ministrów i dostępny jest także w portalu gov.pl w części „dyplomacja” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-roczne-rzadu-na-temat-wykonywania-orzeczen-etpc  

Opinia OBWE – wybory prezydenckie 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) przygotowaną w językach polskim i angielskim przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Opinia dostępna jest w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.osce.org/pl/odihr/elections/poland/451585

Prawa człowieka a Covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka. W publikacji zwrócono uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób LGBTI, uchodźców, więźniów i innych osób pozbawionych wolności, a także ubiegających się o azyl oraz

Bezpłatna oferta e-learningowa ERA

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA (Trewir, Niemcy) przygotowała bezpłatną ofertę e-learningową w języku angielskim. Obecnie dostępne są m.in. następujące e-prezentacje lub kursy online kierowane przede wszystkim do prawników: E-prezentacje nt. prawa europejskiego dotyczące problematyki imigracji i azylu: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=36 E-prezentacje dotyczące tematu ochrony danych osobowych: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=14 E-szkolenie nt. prawa antydyskryminacyjnego: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=92 Pełną ofertę szkoleń online

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sprzeciwia się procedowaniu i uchwaleniu regulacji ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz w projekcie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

ETPC – przedłużenie środków specjalnych

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC przedłużył o kolejne dwa miesiące środki specjalne związane z obecną pandemią COVID-19. Obejmują one m.in. zawieszenie terminu do wniesienia skargi i innych terminów procesowych. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem komunikatu na język polski dostępnym w załączeniu przekazanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei z informacją wystosowaną

Rekomendacja Rady Europy – COVID-19

Informujemy, że  8 kwietnia 2020 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację nr CM/Rec(2020)1 nt. systemów algorytmicznych w kontekście praw człowieka. Dokument dotyczy m.in. wpływu uregulowań związanych z pandemią COVID-19 na prawa człowieka, a w szczególności art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu). Zapraszamy do zapoznania się z pełnym brzmieniem Rekomendacji w

Opinia Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom 

Zapraszamy do zapoznania się z Opinią Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowaną do państw stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa. Opinia została przyjęta 25 marca 2020 r. i dotyczy sytuacji osób pozbawionych wolności. Dokument został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – tym

Apel – “Technologia w walce z koronawirusem – 7 filarów zaufania”

Informujemy, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych poparła apel Fundacji Panoptykon zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z nowymi regulacjami prawnymi będącymi wynikiem pandemii COVID-19. Regulacje te mogą powodować daleko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli. W apelu zaznaczono, że “technologia może pomóc nam w walce z pandemią koronawirusa, ale wdrażanie w trybie przyspieszonym

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W związku z powyższym zwracamy

Oświadczenie ws. sytuacji osób pozbawionych wolności podczas pandemii Covid-19 w Afryce

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem wystosowanym przez kilkanaście organizacji pozarządowych i międzynarodowych w tym organizację „Prawnicy bez barier” (Avocats Sans Frontières ASF) skierowanym do rządów państw Unii Afrykańskiej oraz międzynarodowych organizacji praw człowieka działających w Afryce w związku z pandemią Covid-19. Sygnatariusze oświadczenia wzywają do pilnego podjęcia  wszelkich niezbędnych środków pozwalających na ochronę praw