Korespondencja w sprawie radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej

Korespondencja w sprawie radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej

W dniu 17 marca do Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęła odpowiedź Pani Minister Beaty Kempy na opinię dotyczącą projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej, która w dniu 15 lutego b.r. złożona została na jej ręce, przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza Berezę.

Aktywność radców prawnych w toku prac legislacyjnych nad zmianą procedury karnej

Aktywność radców prawnych w toku prac legislacyjnych nad zmianą procedury karnej

W dniu 10 marca 2016 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania (również w dniu 10 marca 2016 r.) do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 207 i 267). W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, radca prawny dr hab. Jarosław Zagrodnik.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Stanowisko OBSiL KRRP

Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Stanowisko OBSiL KRRP

W dniu 9 marca 2016 r. na posiedzenie sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 289). Projekt przewidujący m.in. zmiany trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedłużenie dotychczas realizowanego, dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego, składającego się z 12-miesięcznej aplikacji