Opinia KRRP w sprawie przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W dniu 25 sierpnia br. Prezes KRRP przesłał Ministrowi Sprawiedliwości Panu Borysowi Budce opinię Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącą przekazanych samorządowi radców prawnych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Opinia bazuje na stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych uchwalonym na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP

List Prezesa KRRP do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował list do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP, a także wszystkich Koleżanek i Kolegów Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W liście Dariusz Sałajewski informuje o działaniach podejmowanych przez samorząd na szczeblu krajowym, w okresie  od jego wyboru na funkcję Prezesa, wskazując również, w jakim zakresie działania te posłużyły osiąganiu celów zapowiedzianych na Zjeździe i określonych

List gratulacyjny do nowo wybranego Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezes KRRP skierował w dniu 12 sierpnia 2015 r. list gratulacyjny do dr. Adama Bodnara w związku z jego wyborem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dariusz Sałajewski wskazuje w liście na dotychczasowe kontakty Adama Bodnara z samorządem radców prawnych. Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w której koncentrowała się dotychczasowa działalność Adama Bodnara, zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami służącymi sprawie

Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą

11 sierpnia r. pr. Maria Ślązak, Wiceprezes KRRP i Prezydent CCBE spotkała się w Gdańsku z Prezydentem Lechem Wałęsą. Podziękowała za jego udział w uroczystym otwarciu 123 Sesji Plenarnej CCBE i przekazała na ręce Prezydenta Wałęsy polskie wersje wyrazów uznania przesłanych przez zagranicznych uczestników Sesji (dostępne pod tym linkiem: podziękowania). W rozmowie poruszono też możliwość