XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji

W dniach 11-12 marca 2016 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji. W porządku obrad odbyły się, m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, plany pracy agend KRRP, zmiany w przepisach prawa samorządowego, uchwała w sprawie zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Uchwały dostępne będą w najbliższym czasie w zakładce Biblioteka Prawa Samorządowego.

Spotkanie Prezesa KRRP z Ministrem Andrzejem Derą.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się 10 marca b.r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzejem Derą. W rozmowie poruszono kwestie wynikające z analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dyskutowano o sposobie monitorowania realizacji ustawy i formułowania wniosków de lege ferenda. Dariusz Sałajewski poinformował  również Ministra o działaniach podejmowanych przez samorząd w zakresie upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości prawnej, w tym

Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski uczestniczył w dniu 9 marca b.r. w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym – w trakcie ogłaszania wyroku w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucja ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Krajowa Rada występowała w tej sprawie jako amicus curiae, a jej pełnomocnikami byli radcowie prawni Sławomir Patyra i Przemysław Mijal, prezentujący opinie KRRP podczas rozprawy w dniu poprzedzającym ogłoszenie

Stanowisko KRRP na rozprawie przed Trybunałem

Stanowisko KRRP na rozprawie przed Trybunałem

8 marca przedstawiciele KRRP –  działającej  jako amicus curiae w sprawie wniosków o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – prof. Sławomir Patyra i dr Przemysław Mijal zaprezentowali stanowisko naszego samorządu w tej sprawie, w oparciu o przygotowaną w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji opinię wskazującą na niezgodność z Konstytucją RP przepisów w/w ustawy. Na rozprawie w dniu 9 marca obecny będzie także prezes KRRP Dariusz Sałajewski.