Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

W spotkaniu zorganizowanym 11 lutego 2021 r. udział wzięli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Paweł Kurcman. Dyskutowano o współpracy w opiniowaniu planowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i perspektywach rozwoju obu samorządów zawodowych.

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

WSPÓLNY KOMUNIKAT W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych

Obecnie projektowane rozwiązania budzą poważne wątpliwości…

Obecnie projektowane rozwiązania budzą poważne wątpliwości…

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899)

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899) w zakresie części zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.