Zakres wiedzy i materiałów dydaktycznych

Zakres wiedzy oraz proponowane materiały dydaktyczne przydatne w przygotowaniu się do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”

Wszystkie etapy:

 1. Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika …” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego (podręcznik dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy:
 • dla uczniów szkół podstawowych – część dla młodzieży gimnazjalnej,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – część dla młodzieży ponadgimnazjalnej,

UWAGA na zmiany stanu prawnego – wykaz zmian do poszczególnych części podręcznika w załącznikach poniżej. 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat, V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat, V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały,
 1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 92-98, art. 100 -112,
 1. ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 141):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-7, art. 8-11a oraz art. 13,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-7, art. 8-11a oraz art. 13,
 1. informacja o prawach dziecka dostępna na stronie internetowej: https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa),
 2. informacje o Rzeczniku Praw Obywatelskich dostępne na stronie internetowej: rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

Etap okręgowy:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581,
 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 16-18, 27-42,
 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 9, art. 22, art. 25-29, 30, art. 190 – 206,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych art. 9, art. 22, art. 25-29, 30, art. 190 – 206,
 1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art. 12- 38a,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art. 12- 38a,
 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17, art. 23, art. 78-79, art. 81- 83, art. 115-122,
 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-24, art. 190a, art. 284.

 

Etap centralny:

 1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) – dostępna na stronie internetowej: https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
  • dla uczniów szkół podstawowych – Preambuła oraz część I
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Preambuła oraz część I
 2. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 627):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-5, 7-7a, 8 – 17b, 19-20,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-5, 7-7a, 8 – 17b, 19-20,
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581, art. 922 – 935, 941 – 967, art. 991- 10291, art. 1030 – 10343,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581, art. 922 – 935, 941 – 967, art. 991- 10291, art. 1030 – 10343,
 4. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 64-66,
 5. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17, art. 23, art. 78-79, art. 81- 83, art. 115-122,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-3, art. 9, art. 22, art. 25-29, art. 30, art. 100, art. 190 – 206,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-3, art. 9, art. 22, art. 25-29, art. 30- 43, art. 52 – 55, art. 63-67, art. 100, art. 190 – 206,
 7. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 92-98, art. 100 -112, art. 128- 138,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 92-98, art. 100 -112, art. 128- 138,
 8. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-38,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-43c, art. 190a,
 9. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-16, art. 45- 89,
 10. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-32,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-32r,
 11. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 6-16, art. 39-49b oraz art. 104 – 113.