Zakres wiedzy i materiałów dydaktycznych

Aktualizacja zakresu wiedzy z dn. 3.02.2020 r.

 1. Dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika…”, Natalia Radosh i Michał Łakomecki (Wszystkie Etapy):
 • dla uczniów szkół podstawowych – część gimnazjalna,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – część ponadgimnazjalna (z wyłączeniem Rozdziału II.4. „Kwestia dziedziczenia”).
 1. Podręcznik „Apteczka prawna. Lex bez łez”, red. Krystian Markiewicz, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2017 (Etap Centralny):
 • dla uczniów szkół podstawowych – rozdziały:
 1. „Zawsze i wszędzie”;
 2. „W domu i w rodzinie”;
 3. „W sieci”;
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – rozdziały:
 1. „Zawsze i wszędzie”;
 2. „W domu i w rodzinie”;
 3. „Jak zdobywać pieniądze”;
 4. „W sieci”; „Na zakupach”;
 5. „Na imprezie”;
 6. „Kiedy pojawią się kłopoty”.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie Etapy):
 • dla uczniów szkół podstawowych – rozdziały:
 1. Rzeczpospolita;
 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela;
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – rozdziały:
 1. Rzeczpospolita;
 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela;
 3. Sejm i Senat;
 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Rada Ministrów i administracja rządowa; Samorząd Terytorialny;
 6. Sądy i Trybunały
 7. Dostępna na stronie internetowej http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Etap Centralny) – Preambuła oraz Część I.
 8. Informacje o Rzeczniku Praw Obywatelskich dostępne na stronie internetowej: rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich (Etap Centralny).
 9. Informacje o Rzeczniku Praw Dziecka dostępne na stronie internetowej: https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (wszystkie Etapy)
 10. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny w zakresie:
 • Księga pierwsza Tytuł II Dział 1 Osoby Fizyczne (wszystkie Etapy);
 • Księga pierwsza Tytuł IV Dział III Forma czynności prawnych (wszystkie Etapy);
 • Księga czwarta w zakresie (wszystkie Etapy):
 1. Tytuł I Przepisy ogólne,
 2. Tytuł II Dziedziczenie ustawowe,
 3. Tytuł III Dział I Testament oraz Dział II Powołanie spadkobiercy
 4. Tytuł IV Zachowek,
 5. Tytuł V Przyjęcie i odrzucenie spadku,
 6. Tytuł VI Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy,
 7. Tytuł VII Odpowiedzialność za długi spadkowe;
 8. Informacje o mediacji zamieszczone na stronie internetowej:

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf

 

 

 

 

Załączniki do pobrania