Lista pełnomocników w postępowaniu przygotowawczym

Lista radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego

Utworzenie listy radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego jest krokiem do zwiększenia faktycznej dostępności obrońców w postępowaniu karnym i pomocą w realizowaniu przez obywateli polskich prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Należy mieć na uwadze, że odkąd z dniem 1 lipca 2015 r. radcowie prawni uzyskali uprawnienia w zakresie występowania w charakterze obrońców w postępowaniach karnych rośnie liczba radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie. Podjęcie się tego zadania jest też istotne w sytuacji, gdy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22.10.2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności nie została w Polsce jeszcze implementowana. Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Zapraszamy do zgłoszenia się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.

Lista pełnomocników. Postępowanie przygotowawcze