SPROSTOWANIE: Radca Prawny – Zeszyty naukowe nr 2(7)/2016

W kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” nr 2(7)/2016 ukazał się tekst naszego autorstwa pt. „Problemy wykładni prawa administracyjnego – art. 29 ustawy o stopniach naukowych”, w którym omyłkowo umieściliśmy błędne odesłania do literatury przedmiotu:

  1. na s. 65, wiersze 5-6 od góry – zamiast: „dokonał Aleksander Jakubowski. Jak wskazuje ww. autor:” – powinno być: „dokonali: Tomasz Brzezicki i Paweł Sobotko. Jak wskazują ww. autorzy:”;
  2. na s. 65, przypis 7 – zamiast: „A. Jakubowski, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. nauk. A. Wiktorowska i A. Jakubowski, Warszawa 2014, LexisNexis 2014, http://sip.lex.pl” – powinno być: „T. Brzezicki, P. Sobotko, Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. nauk. A. Wiktorowska i A. Jakubowski, Warszawa 2014, s. 242-243.”
  3. na s. 67, wiersze 10-11 od góry – zamiast: „ujął A. Jakubowski”, powinno być: „ujęli T. Brzezicki i P. Sobotko”
  4. na s. 67, przypis 10 – zamiast: „A. Jakubowski, [w:] Prawo nauki…, op. cit.”, powinno być: „T. Brzezicki, P. Sobotko, op. cit., s. 240-241.”
  5. na s. 68, wiersz 7 od dołu – zamiast: „Jak wskazał A. Jakubowski:”, powinno być: „Jak wskazali T. Brzezicki i P. Sobotko:”
  6. na s. 68, przypis 13 – zamiast: „A. Jakubowski, [w:] Prawo nauki…, op. cit.”, powinno być: „T. Brzezicki, P. Sobotko, op. cit., s. 237.”
  7. na s. 79 w bibliografii zamiast: „Jakubowski A., [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. nauk. A. Wiktorowska i A. Jakubowski, Warszawa 2014, LexisNexis 2014, http://sip.lex.pl.”, powinno być: Brzezicki T., Sobotko P., , Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. nauk. A. Wiktorowska i A. Jakubowski, Warszawa 2014, s. 225-255”.

Przepraszamy Czytelników i Autorów za omyłkę.

Andrzej Makuliński radca prawny
Marcin Skonieczny radca prawny