Kompetencje KFS

Kompetencje Kapituły Funduszu Seniora

Realizując postanowienia VIII Zjazdu Krajowej Rady Radców Prawnych nie zapominamy o seniorach naszej korporacji, o tych, którzy z mozołem, przez lata budowali etos radcy prawnego, a dziś nierzadko wymagają wsparcia i pomocy. To z myślą o nich utworzono na mocy uchwały KRRP nr 223/V/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. Fundusz Seniora, na który składa się 4-procentowy odpis z tej części składek jakie przekazują wszystkie okręgowe izby radców prawnych do Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest to już dzisiaj niebagatelna kwota, bo sięgająca rocznie np. w 2012 roku wg przewidywań to ponad 400 tys. zł.

W tej części warto też przypomnieć, że tylko w minionej kadencji udzielono z tego funduszu pomocy ponad 480 seniorom, zorganizowano dla nich 9 turnusów rehabilitacyjno-leczniczych w znanych miejscowościach uzdrowiskowych: Krynicy-Zdroju, Kołobrzegu, Busku-Zdroju a tym samym ponad 6-ciokrotnie zwiększono zasięg i skalę pomocy adresowanej do tych najbardziej potrzebujących.
Pomoc udzielana seniorom była i jest możliwa, dzięki zrozumieniu wagi tej problematyki przez wszystkie organa naszego samorządu, a w szczególności Kierownictwo Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.


Komu służy Fundusz Seniora?

Na mocy wspomnianej uchwały KRRP, Fundusz Seniora adresowany jest do emerytów, rencistów nie wykonujących już dziś pracy zawodowej, których dochód miesięczny netto nie przekracza średniej krajowej w jednostkach budżetowych (na rok 2014 tym granicznym kryterium dochodowym jest kwota 3.652,-zł). Z pomocy funduszu mogą też korzystać, będące niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej osoby owdowiałe po zmarłych radcach prawnych. Często zdarza się, że pomoc z Funduszu Seniora w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej, poprzedzana jest wsparciem finansowym ze strony macierzystych rad okręgowych izb radców prawnych, w których aktywnie funkcjonują Rzecznicy Funduszu Seniora.


 Jakie są formy pomocy z Funduszu Seniora?

Fundusz Seniora obejmuje w szczególności następujące rodzaje pomocy:

  1. pieniężną: doraźną, stałą lub okresową,
  2. pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach stałej opieki,
  3. pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach dziennej opieki,
  4. pomoc w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne,
  5. refundację względnie dopłatę do leków drogich, niezbędnych do egzystencji zainteresowanego,
  6. pomoc finansową niezbędną dla przeprowadzenia drogich zabiegów operacyjnych, nie objętych standardami NFZ, a niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnych.

Kapituła w swoim praktycznym działaniu stara się przestrzegać zasady, by udzielana pomoc finansowa w danym roku kalendarzowym dla 1 osoby nie przekraczała kwoty 2.280,-zł tj. zapomogi w wysokości wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Uznaje się bowiem, że nie byłoby wskazane by gromadzony z wpłacanych składek fundusz był niejako „marnotrawiony” na dodatkową daninę publiczną na rzecz fiskusa.


Kto dysponuje Funduszem Seniora?

Funduszem zarządza Kapituła Funduszu Seniora

Uchwała Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał KRRP: Nr  48/VI/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 495/VI/2006 z dnia 31 marca 2006r.,Nr 141/VIII/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.)

Plik do pobrania

Załączniki do pobrania