Procedura recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” został umieszczony w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 40 punktów. 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z załącznikiem – wykazem czasopism – znajduje się tutaj.

Redakcja kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” przyjmuje prace drogą elektroniczną, zapisane w plikach programu Microsoft Word z rozszerzeniami .doc lub .docx, przy czym teksty powinny być złożone czcionką Times New Roman 12 punktów (przypisy – tą samą czcionką wielkości 10 punktów) i zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim, bibliografię oraz notkę o autorze (autorach). Nadsyłane prace powinny mieć objętość do 0,5 arkusza wydawniczego, w wyjątkowych przypadkach redakcja może przyjąć pracę dłuższą, jeśli uzasadnia to jej poziom merytoryczny i nowatorstwo (wymogi dotyczące objętości nie odnoszą się do artykułów recenzyjnych, glos i sprawozdań). Do oceny artykułu powoływany jest  niezależny recenzent, przy czym nie zna on tożsamości autora (autorów), podobnie jak autorzy nie otrzymują informacji o tożsamości recenzentów konkretnej pracy, a jedynie treść recenzji. W przypadku tekstów w językach obcych recenzent ma afiliację zagraniczną inną niż afiliacja autora (autorów). Recenzje sporządzane na przygotowanym przez redakcję formularzu zawierają jednoznaczny wniosek dotyczący przyjęcia pracy do druku w formie zaproponowanej przez autora, przyjęcia do druku po wprowadzeniu zmian redakcyjnych albo odrzucenia pracy. Publikowane są prace, w których przypadku zawarta jest konkluzja o przyjęciu do druku. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania muszą ponadto nadesłać podpisane oświadczenia o nienaruszaniu praw osób trzecich, a także – w przypadku współautorstwa – dotyczących wskazania wkładu każdego ze współautorów.

Szczegółowe warunki przyjęcia tekstów do druku:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2024/05/radca-prawny.-zeszyty-naukowe-warunki-przyjecia-tekstow-do-druku-2024.pdf

Kartę zgłoszenia publikacji zawierającą stosowne oświadczenie można pobrać ze strony:

https://kirp.pl/wydawnictwa-krajowej-rady-radcow-prawnych/kwartalnik/karta-zgloszenia-publikacji/

Teksty w wersji elektronicznej, wraz z kartą zgłoszenia publikacji, prosimy zgłaszać poprzez panel redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny