Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Postuluje się, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.

Postuluje się ponadto objęcie systemem pomocy finansowej Państwa osób dotkniętych skutkami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w tym także radców prawnych. Pomoc taka musi mieć wieloraką strukturę, począwszy od ulg/odroczeń w zakresie obowiązków regulowania należności publicznych, przyznawania zaliczek na koszty zastępstwa procesowego spraw prowadzonych z urzędu lub możliwości bezgotówkowego regulowania tymi zaliczkami należności publicznoprawnych pełnomocników profesjonalnych wobec Państwa.

Istniejąca sytuacja wymaga również uelastycznienia form kontaktów z sądami i urzędami w postępowaniach sądowych i administracyjnych poprzez możliwie w największym zakresie wykonywania usług/pracy w formie zdalnej (email, telefon), przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów świadczenia pomocy prawnej.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych deklaruje najdalej idącą współpracę w zakresie przygotowania projektów postulowanych zmian przepisów prawa.

Zobacz także