O Fundacji

(Wyciąg ze Statutu Fundacji)

1. Celem Fundacji, zgodnie z jej nazwą własną „Subsidio venire” („Przyjść z pomocą”), jest:

  • wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechny dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
  • działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
  • działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
  • niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych-seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez:

  • udzielanie osobom wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 wsparcia finansowego w formie m. innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub w domach stałej opieki
  • organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dla sierot po zmarłych radcach prawnych, wymienionych w § 6 ust.1 pkt 3
  • udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju społecznie akceptowanych inicjatyw samorządu zawodowego radców prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla osób wymienionych w § 6 ust.1 pkt 1
  • udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki społecznej dla radców prawnych i ich rodzin wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, w tym dofinansowywanie kosztów materialnej egzystencji

Przepisy o działalności charytatywnej z zakresu pomocy społecznej zawarte w ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do aplikantów radcowskich.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 57/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Fundacji „Subsidio venire”

Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 roku

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja dodatkowa

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013

Załączniki do pobrania