Postulowane przez samorząd radców prawnych ważne zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych planowane we wrześniu

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, za pośrednictwem którego od 3 lipca br. doręczane są pisma sądowe profesjonalnym pełnomocnikom, już wkrótce doczeka się nowych, ważnych funkcjonalności. Tak wynika z przeprowadzonego 21 lipca br. spotkania, na którym zainicjowano prace działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. W Zespole samorząd radców prawnych reprezentują: r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz r. pr. Tomasz Scheffler i r. pr. Piotr Olszewski z Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP.

W trakcie obrad Zespołu, którym przewodniczył sędzia Wojciech Łukowski – Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, omawiano zagadnienia związane z funkcjonowaniem Portalu oraz przedstawiono pomysły jego rozwoju i koniecznych modyfikacji. Jedna z nich dotyczy funkcjonalnego wyodrębnienia zakładki, w której zamieszczane będą, kierowane do konkretnego pełnomocnika pisma sądowe, podlegające doręczeniu za pośrednictwem Portalu. Zgodnie z zapowiedzią, uruchomienie tej funkcjonalności nastąpi do połowy września br.

W tym samym czasie uruchomiona zostanie możliwość generowania potwierdzeń odebrania pisma z Portalu. Podczas spotkania potwierdzono także, że niezbędne jest przeprowadzenie prac, które będą zmierzały do ujednolicenia na poziomie kraju praktyki i sposobu zamieszczenia pism sądowych na Portalu. Chodzi m.in. o zamieszczanie orzeczeń wraz z uzasadnieniem, co do których możliwe jest złożenie środka odwoławczego – za dokument wywołujący skutek doręczenia traktowany powinien być wyłącznie taki, który w jednym pliku zawiera orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ew. pismo przewodnie. Umieszczenie w Portalu samego uzasadnienia takiego skutku nie wywoła – co dzisiaj nie jest jednoznacznie określone. Według Zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych samorządów prawniczych, nowe funkcjonalności Portalu powinny odzwierciedlać tradycyjny system doręczeń dokonywanych przez operatora pocztowego.

Podczas posiedzenia Zespołu poruszono także kwestie innych możliwych funkcjonalności, na które uwagę zwracał Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik już podczas spotkań roboczych na etapie prac legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów w zakresie doręczeń. Funkcjonalności dotyczyć mają wprowadzenia „kalendarza pełnomocnika”, umożliwiającego m.in. wskazywanie w nim terminów urlopu pełnomocnika czy opracowanie przepisów, które pozwoliłyby na przyjęcie, że umieszczanie dokumentów w Portalu w godzinach nocnych lub dniach wolnych od pracy nie będzie powodować rozpoczęcia biegu terminu na odebranie pisma, który rozpocząłby się w kolejnym dniu roboczym.

Uruchomienie nowego systemu doręczeń pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (bez postulowanego przez samorząd radcowski i adwokacki co najmniej trzy miesięcznego vacatio legis, umożliwiającego funkcjonalne dostosowanie Portalu do nowych przepisów) wywołało liczne wątpliwości interpretacyjne i wyzwania techniczne. Wystarczy wskazać, że obecnie w Portalu zarejestrowanych jest przeszło 60 milionów spraw, w których zamieszczonych jest blisko 300 milionów dokumentów, a tempo przyrostu danych to ok. milion dokumentów tygodniowo.

Przypomnieć należy, że w OBSiL została utworzona grupa robocza, której zadaniem jest stałe monitorowanie problemów, z jakimi stykają się radcy prawni w związku z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego. Wszystkie uwagi, kłopoty, wątpliwości związane z działaniem Portalu prosimy zgłaszać na adres portal@kirp.pl. Grupa robocza będzie analizować i przedstawiać propozycje rozwiązań pojawiających się problemów oraz sukcesywnie przekazywać stanowiska samorządu radców prawnych administratorom Portalu oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.

Zobacz także