Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Podsumowanie działań komisji stałych – listopad 2021

Podsumowanie działań komisji stałych – listopad 2021

W listopadzie odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania komisji KRRP. Posiedzenia w większości realizowane były w formule stacjonarnej. Główną aktywnością członków komisji była organizacja wydarzeń, takich jak Forum Młodych Radców Prawnych, Turniej Arbitrażowy, koordynacja kursów, szkoleń i webinarów, a także działalność związana z przygotowaniem stanowisk i odpowiedzi na wnioski oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem zewnętrznych podmiotów. Poniżej szczegółowy zapis działań Komisji w poszczególnych obszarach.

 

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów koordynowała prace związane z przebiegiem drugiego i trzeciego etapu Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich. Jego celem jest pogłębienie wiedzy o arbitrażu i wzrost świadomości prawnej uczestników w obszarze metod ADR. Podczas kolejnych etapów turnieju uczestnicy musieli przygotować m.in. pozew i odpowiedź na pozew na podstawie przedstawionego kazusu, przeprowadzono również osiem rozpraw arbitrażowych online, w celu wyłonienia uczestników rozgrywki finałowej. Laureatami zostaną uczestnicy będący członkami drużyny, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W turnieju bierze udział 18 czteroosobowych zespołów aplikantów radcowskich. Patronat nad turniejem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

 Komisja Aplikacji

Członkowie Komisji Aplikacji uczestniczyli w V Forum Młodych Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 5-7 listopada. W czasie trwania tego wydarzenia podejmowane były zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, przedstawiano również propozycje zmian w zakresie programu aplikacji radcowskiej. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem cyfrowym w kancelarii, nauką prawniczego języka angielskiego oraz potrzebą nawiązywania kontaktów networkingowych ze środowiskiem młodych radców prawnych za granicą.

Ponadto przedmiotem działań komisji były dalsze przygotowania do wdrożenia zmian w programie aplikacji radcowskiej, m.in. związane z organizacją w 2022 r. sekcji międzyizbowych, poświęconych wybranym zagadnieniom i prowadzonym przez autorytety w danej dziedzinie prawa. Ustalono, że nabór do sekcji zostanie przeprowadzony w styczniu 2022 r., zaś same zajęcia będą dostępne dla aplikantów wszystkich izb.

 Komisji Doskonalenia Zawodowego

Członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego uczestniczyli w dwóch posiedzeniach (3 i 26-27 listoapada), których przedmiotem były sprawy związane z przyjętym budżetem i planem pracy komisji na 2022 r. oraz modyfikacją i uszczegółowieniem oferty szkoleń zawodowych przy wykorzystaniu nowych technologii.

Ponadto, 8 listopada, Komisja zorganizowała przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim 151. Konferencję podatkową „VAT z perspektywy unijnej i krajowej”.

Wśród szkoleń dla radców prawnych, dostępnych na platformie e-learningowej, największą popularnością cieszyło się szkolenie „Ugoda sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy”, prowadzone przez sędziego Andrzeja Kurzycha.

Analogicznie, wśród szkoleń dla aplikantów radcowskich, największą popularnością cieszyło się szkolenie „Psychologiczne aspekty pracy prawnika”, prowadzone przez r. pr.  Stefana Muchę.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu przygotowała jedno stanowisko i sześć odpowiedzi na wnioski, jakie wpłynęły do komisji, w poniższym zakresie:

  • odpowiedź na wniosek z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie możliwości podjęcia pełnienia funkcji pełnomocnika w ściśle opisanej w zapytaniu sytuacji;
  • odpowiedź na wniosek z dnia 3 września 2021 r. (data wpływu: 20 września 2021 r.) w sprawie możliwości dopuszczalnych form prowadzenia działalności przez radców prawnych;
  • odpowiedź na wniosek z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udziału radcy prawnego w pracach komisji antymobbingowej;
  • odpowiedź na wniosek z dnia 30 września 2021 r. w sprawie możliwości prowadzenia obron karnych w opisanej w zapytaniu sytuacji;
  • odpowiedź na wniosek z dnia 7 października 2021 r. zawierający pytanie: czy radca prawny, świadczący pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych pozostających w sporach z bankami, powstałych na tle zawartych umów o kredyt waloryzowany kursem CHF, może bez przeszkód pełnić funkcję mediatora Sądu Polubownego przy KNF w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w związku z zawarciem umów o kredyt waloryzowany kursem CHF?”;
  • odpowiedź na wniosek z dnia 22 października 2021 r. w sprawie dodatkowej działalności radcy prawnego oraz informacja, iż żadna z przedstawionych przez Wnioskodawcę rozwiązań nie zasługuje na akceptację w świetle przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
  • stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada , w odpowiedzi wniosek z dnia 23 września 2021 r., dotyczące możliwości ujawnienia dokumentów i informacji objętych tajemnicą zawodową wobec ubezpieczyciela.

Ponadto, kontynuowano prace nad stanowiskiem dotyczącym zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez aplikantów radcowskich. Po otrzymaniu opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP przekazano zgromadzone ustalenia celem wydania opinii przez Komisję Aplikacji KRRP, zanim komisja wyda w przedmiotowej sprawie stanowisko.

Komisja Praw Człowieka

Z początkiem listopada odbyły się spotkania inaugurujące kursy w programie HELP Rady Europy – „Wolność wypowiedzi” oraz „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią”. Oferta kursów spotkała się z dużym zainteresowaniem, kursy prowadzone były w języku polskim, a uczestnictwo w nich było bezpłatne. Prowadzącym kurs „Wolność wypowiedzi” był  wybitny znawca zagadnień związanych z prawami człowieka – Członek Komisji Praw Człowieka  KRRP, r. pr. Mirosław Wróblewski.

Ponadto 3 listopada Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP uczestniczył w debacie „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa TSUE oraz działań Komisji Europejskiej”, która odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z udziałem prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich.

W dniu 10 listopada odbyło się również posiedzenie Komisji Praw Człowieka. Jednym z głównych tematów były kwestie związane z pomocą prawną na rzecz uchodźców i potrzebą organizacji szkolenia dla radców prawnych w tym zakresie. Szkolenie to, pn. „Rola radcy prawnego w postępowaniu w sprawie zatrzymania i umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku straży granicznej” przeprowadzone zostało 16 listopada.

 Komisja Promocji Zawodu

Członkowie Komisji Promocji Zawodu kontynuowali prace mające na celu odświeżenie logotypu KIRP i zmian w zakresie identyfikacji wizualnej. W tym temacie w dniach 26-27 listopada odbyły się warsztaty kreatywne, poświęcone omówieniu procesu rebrandingu, planom przygotowania strategii komunikacji, a także stworzeniu nowego logotypu Krajowej Izby Radców Prawnych. Działania te podejmowane były w nawiązaniu do przyszłorocznego jubileuszu 40-lecia.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

W ramach działań Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, w dniach 5-7 listopada, zorganizowane zostało V Forum Młodych Radców Prawnych. W trakcie forum odbyło się również drugie stacjonarne posiedzenie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego. W jego ramach szczegółowo omówione zostały zgłoszenia młodych radców, laureatów forum, dotyczące usprawnień w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego i poprawy funkcjonowania aplikacji radcowskiej. Wśród rekomendowanych propozycji znalazły się m.in. uchwalenie kodeksu dobrych praktyk, wprowadzenie zajęć na aplikacji ułatwiających start zawodowy, kształcenie umiejętności biznesowych i komunikację w przestrzeni wirtualnej. Szczególne uznanie uzyskał również pomysł jednego z laureatów wprowadzenia legitymacji radcowskiej do aplikacji mObywatel. Członkowie komisji omówili także planowane do realizacji działania w 2022 r.

Komisja Zagraniczna

W dniach 2 i 22 listopada odbyły się spotkania inaugurujące programy CIVILaw i TRADATA 2. Programy te są finansowane z funduszy europejskich oraz częściowo przez beneficjentów programu. Koordynatorem obu projektów jest Europejska Fundacja Prawników. CIVILaw to projekt szkolenia prawników w zakresie instrumentów UE dotyczących prawa upadłościowego i rodzinnego, natomiast TRADATA  to program kształcenia prawników w zakresie ochrony danych w UE. Z początkiem listopada odbyło się również spotkanie komitetu CCBE ds. prawników europejskich, w którym wzięła udział  Przewodnicząca Komisji Zagranicznej – r. pr. Joanna Wisła-Płonka.

19 listopada w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie reprezentacji KIRP z unijnym komisarzem do spraw wymiaru sprawiedliwości UE, Didierem Reyndersem. Celem spotkania było promowanie paneuropejskiej debaty na temat przestrzegania unijnej zasady praworządności oraz dyskusja z władzami krajowymi i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości na temat opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej o praworządności w UE.

W ramach działań realizowanych przez komisję sfinalizowany został również projekt zakupu nagród w konkursie „Radcowska pocztówka z wakacji”. Ponadto, członkowie komisji koordynowali działania związane z przygotowaniem do Międzynarodowego Forum Kancelarii Prawnych, które odbędzie się na początku grudnia we Wrocławiu.