31 grudnia 2023 – koniec Cyklu Szkoleniowego (2021-2023) dla radców prawnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać w ramach tego cyklu minimum 40 punktów szkoleniowych.

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego (do 31 grudnia 2023 r.), którego dotyczy.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Aby spełnić wymogi doskonalenia zawodowego zachęcamy do skorzystania z dostępnych zasobów edukacyjnych. Krajowa Izba Radców Prawnych na Platformie e-KIRP oferuje obecnie ponad dwieście godzin szkoleniowych obejmujących różnorodne tematy z zakresu prawa, a oferta ta jest powiększana każdego tygodnia przynajmniej o kolejne kilka godzin materiałów szkoleniowych. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie wybrać kursy dostosowane do Waszych indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie internetowej https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning.

Radcowie prawni mogą korzystać ze szkoleń organizowanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Wykaz szkoleń organizowanych przez Izby jest zamieszczany na stronie kirp.pl: https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-oirp/ oraz na stronach internetowych Okręgowych Izb.

Informację o punktach szkoleniowych uzyskają Państwo w Okręgowych Izbach.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także