Doroczne Zgromadzenie Ogólne w Sądzie Najwyższym

14 czerwca br. miało miejsce doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Zaproszonymi gośćmi Zgromadzenia byli m.in.: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski i Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Skierowany do Zgromadzenia list Prezydenta Rzeczypospolitej odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. W Zgromadzeniu uczestniczył także Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski.

Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informacje o działalności Sądu Najwyższego w 2015 r. Wynika z niej między innymi, że w ubiegłym roku do Sądu Najwyższego, wpłynęło 11.214 spraw, to jest o blisko 150 więcej niż w 2014 r. Wśród tych spraw przeważały skargi kasacyjne i kasacje, stanowiące łącznie blisko 8 tys. Ponad 3600 (w 2014 r. ponad 4000) spraw wniesiono do Izby , a ponad 2500 (o 400 więcej niż w 2014 r.)do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Ogółem Sąd Najwyższy rozpoznał w 2015 r. 10 502 spraw.

Rozstrzygnięcia jakie podejmował Sąd Najwyższy pozwalają m.in na sformułowanie postulatu zaniechania kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, dokonywanych dotychczas „prowizorycznie i bez dostatecznej refleksji”. W informacji ponownie pojawia się również postulat ograniczenia grona profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do wnoszenia skarg kasacyjnych i kasacji, a to w związku – jak czytamy w wersji pisemnej informacji – ” z dokonaną oceną jakości i skuteczności skarg(…)”. Odnosząc się do tej ostatniej kwestii w swej wypowiedzi ustnej prof. Malgorzata Gersdorf stwierdzała jednak, że zauważalna jest poprawa jakości skarg kasacyjnych wnoszonych przez adwokatów i radców prawnych.

Zobacz także