Dwudniowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych i spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP

W Warszawie 24 i 25 marca 2023 roku obradowała Krajowa Rada Radców Prawnych. Bogaty porządek obrad został w pełni zrealizowany, dyskusja przebiegła sprawnie i merytorycznie. Krajowa Rada zajęła się ważnymi dla radców prawnych i ich samorządu kwestiami. Promocją zawodu radcy prawnego, systemem CSORP, działalnością OBSiL, czy rebrandingiem samorządu radców prawnych.

Przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie członków Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poprosił Dziekanów Rad OIRP o wsparcie działań promujących zawód radcy prawnego wśród Polaków. – Trzeba stale wychodzić do ludzi i pokazywać jak ważne są zawody zaufania publicznego, jaką pełnią rolę w społeczeństwie i jak dużo mają mu do zaoferowania – mówił.

Samorząd radcowski organizuje w tym roku szereg wydarzeń promujących pośrednio lub bezpośrednio zawód radcy prawnego m.in. Kongres Prawników Polskich, „Tydzień akademickizostań Radcą Prawnym, Forum Młodych Radców Prawnych. Wspiera także kolejną edycję cyklu spotkań Tour de Konstytucji, organizowanych we wszystkich regionach Polski.

Na spotkaniu członków Prezydium KRRP z Dziekanami Rad OIRP omówiono także m.in. problem zróżnicowania stawek wynagrodzeń radców prawnych świadczących pomoc prawną z wyboru i urzędu. Przedstawiono także wyniki próbnego egzaminu radcowskiego, informacje dotyczące rozliczania kosztów aplikacji radcowskiej i sprawozdanie Okręgowych Izb w kwestii postępowań dyscyplinarnych w 2022 roku.

Pierwszym merytorycznym punktem z porządku obrad na posiedzeniu KRRP było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kampanii promocji zawodu radcy prawnego. – Chcemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków, żeby przybliżyć im zawód radcy prawnego i to, jaką pomoc mogą od nas uzyskać – mówiła podczas referowania projektu Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła. Długofalowym celem kampanii ma być także edukacja Polaków w kwestii korzystania z pomocy prawnej oraz wspieranie marki zawodu radcy prawnego. Uchwała została przyjęta.

Następnie Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przygotowania nagrań szkoleń dla radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, jak również nagrań innych realizowanych przez samorząd projektów. Członkowie Rady podczas omawiania punktu zauważyli konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich. Przypomnieli także o kończącym się w tym roku cyklu szkoleniowym i ustawowym obowiązku zdobycia przez radców prawnych minimum 40 punktów szkoleniowych na koniec każdego cyklu. Uchwała została przyjęta.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych prof. dr hab. Rafał Stankiewicz przedstawił informacje w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania OBSiL KRRP. – Stoimy przed nowymi wyzwaniami, a to sprzyja wypracowaniu nowego modelu działania Ośrodka. Chcemy m.in. rozwijać obszary prewencji dyscyplinarnej – wyjaśniać rozwiązania i mechanizmy prawne, przeciwdziałać naruszeniom przepisów – mówił prof. Rafał Stankiewicz.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój zreferowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu działalności samorządu radców prawnych. – Wnosimy o to, aby Komisje KRRP przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności raz na kwartał. Poza tym, Prezydium KRRP w razie potrzeby będzie miało możliwość ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Zgromadzenia OIRP i Prezydium Rady OIRP – opisała istotne propozycje zmian w Regulaminie Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Uchwała została przyjęta.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego. – Zmiana uchwały jest konieczna, aby radcowie prawni mogli korzystać z legitymacji w aplikacji mObywatel. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dostosowany zostanie nowy wzór dokumentu – mówiła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów Grzegorz Lorych zaprezentował sprawozdanie Krajowego Zespołu Wizytatorów i Okręgowych Zespołów Wizytatorów. – W 2022 roku Krajowy Zespół Wizytatorów przeprowadził 19 wizytacji, wszystkie zakończono wynikiem pozytywnym – powiedział. Okręgowe Zespoły Wizytatorów sprawozdały zaś, iż w 2022 r. przeprowadziły łącznie 606 wizytacji radców prawnych, a nadto wydano ponad 1250 opinii.

Ważnym punktem posiedzenia KRRP było przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z rebrandingiem zawodu radcy prawnego i samorządu radców prawnych. Obszerną prezentację na temat potrzeby posiadania spójnego wizerunku marki przedstawił zaproszony na posiedzenie Tadeusz II Piotr Górski, założyciel firmy BRANDLIVE. – Wizerunek marki musi być nowoczesny, profesjonalny, wiarygodny i uniwersalny, aby dobrze promował instytucję i gromadził jej członków w obrębie wspólnego celu – mówił.

Ostatnimi punktami z porządku obrad było przedstawienie informacji przez Wiceprezesa KRRP Michała Korwek dotyczącej pomocy socjalnej w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz sprawozdanie z działalności Fundacji Radców Prawnych ,,Subsidio Venire” za rok 2022. – Fundacja stale się rozwija. Organizujemy coraz więcej szkoleń, a radcowie prawni chętnie biorą w nich udział – w 2022 roku było to ponad 600 osób – mówił.

Na koniec posiedzenia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podziękował Członkom Rady za udział w posiedzeniu i merytoryczną dyskusję.

Zobacz także