IBAHRI calls on Poland’s government to stop persecution of judges and respect democratic norms

Amid recent reports of intimidation and hate campaigns led by the ruling Law and Justice party against Poland’s judges, as well as the forthcoming forced retirement of up to 40 per cent of judges – expected to take effect from 3 July 2018 – the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) condemns the actions of the government of the Republic of Poland and calls for an end to the persecution of judges. Further, the IBAHRI calls for adherence to the rule of law and respect for human rights and democratic norms. 

Tuesday 3 July 2018

IBAHRI Co-Chair Ambassador (ret.) Hans Corell commented: ‘The ongoing “State-led campaign of intimidation and harassment” of which a number of Poland’s judges are complaining, the State’s domination of the National Council of the Judiciary with authority to appoint judges, and refusal by state officials to adhere to Supreme Court decisions made against them, are blatant assaults on Poland’s judiciary, contrary to the separation of powers and a threat to the rule of law.

He added: ‘We draw to the attention of Poland’s government the first clause of the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, which states, “The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”’

Reports indicate that judges who have raised objections or ruled against state officials found to be in violation of the law have been subjected to continued individual attacks, threats of biased disciplinary and criminal proceedings, corruption allegations or hate campaigns.

The Hon Michael Kirby AC CMG, IBAHRI Co-Chair, remarked: ‘Such actions, when inflicted and led by the State, amount to significant attempts by state authorities to silence civil society and legal professionals generally. Judges should not be punished for fulfilling their lawful roles when acting as the judicial arm of government in Polish society. The IBAHRI calls for an end to all State-led actions that have the effect of creating an overarching environment of judicial oppression that limits the authority of judges to function independently.

He added: ‘As a matter of urgency, it is imperative that all possible measures be taken by the government of Poland to return the nation’s judiciary to a position in which its legitimate professional activities can be executed without fear of threats, intimidation, harassment or interference and in accordance with the nation’s Constitution and international human rights standards. As a country whose brave citizens suffered greatly in recent decades from attacks on the rule of law and on the independence of the judiciary, Poland has special cause to remember and appreciate the vital importance of preserving human rights and protecting the rule of law and constitutional norms.

The IBAHRI strongly urges the state authorities of Poland to abandon politically motivated criminal or disciplinary charges against judges, discontinue the abusive and dangerous rhetoric, and put an end to the continued assault on the rule of law.

 

Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBAHRI wzywa polski rząd do zaprzestania prześladowania sędziów i respektowania norm demokratycznych

W związku z ostatnimi doniesieniami o kampaniach nienawiści i zastraszania prowadzonych przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość przeciwko polskim sędziom, a także w związku z mającym wkrótce nastąpić przymusowym odejściem na emeryturę do 40 proc. sędziów – planowanym na 3 lipca 2018 r. – International Bar Association’s Human Rights Institute – IBAHRI (Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wzywa do zaprzestania prześladowania sędziów. Ponadto IBAHRI apeluje o przestrzeganie praworządności oraz respektowanie praw człowieka i norm demokratycznych.

3 lipca 2018 r.

Współprzewodniczący IBAHRI ambasador (emerytowany) Hans Corell stwierdził: – Tocząca się „kampania zastraszania i szykan prowadzona przez instytucje rządowe”, na którą skarży się wielu polskich sędziów, dominacja państwa nad Krajową Radą Sądownictwa, z uprawnieniami do powoływania sędziów oraz niestosowanie się urzędników państwowych do orzeczeń Sądu Najwyższego wydawanych przeciwko nim stanowią jawny atak na polskie sądownictwo, który jest sprzeczny z zasadą rozdziału władzy i zagraża rządom prawa.

Współprzewodniczący dodał: – Zwracamy uwagę polskiego rządu na pierwszy punkt Podstawowych Zasad Niezawisłości Sądownictwa ONZ, według którego: „Niezawisłość sądownictwa powinna być zagwarantowana przez państwo i wpisana do Konstytucji lub prawa krajowego. Obowiązkiem wszystkich rządowych i innych instytucji jest respektowanie i przestrzeganie niezawisłości sądownictwa”.

Według doniesień sędziowie, którzy zgłaszali sprzeciw lub orzekali na niekorzyść urzędników państwowych uznanych winnymi naruszenia prawa, stali się obiektem nieustannych osobistych ataków, gróźb stronniczego postępowania dyscyplinarnego lub karnego, zarzutów o korupcję lub kampanii nienawiści.

Współprzewodniczący IBAHRI sędzia Michael Kirby AC CMG zauważyli: – Jeżeli takie działania są wszczynane i prowadzone przez państwo, stanowią one poważne próby władz państwowych uciszenia społeczeństwa obywatelskiego i ogólnie prawników. Sędziowie nie powinni być karani za wykonywanie swojego zawodu zgodnie z prawem, kiedy z ramienia rządu sprawują wymiar sprawiedliwości w polskim społeczeństwie. IBAHRI wzywa do zaprzestania wszelkich prowadzonych przez instytucje rządowe działań, które budują klimat wszechogarniającej opresji wobec sędziów i ograniczają ich uprawnienia do funkcjonowania w sposób niezawisły.

Współprzewodniczący dodał: – Niezmiernie ważne jest, aby polski rząd pilnie podjął wszelkie możliwe działania na rzecz przywrócenia pozycji krajowego sądownictwa, w której możliwe będzie wykonywanie zgodnych z prawem czynności zawodowych bez narażenia na groźby, zastraszanie, szykanowanie czy ingerencję oraz zgodnie z Konstytucją państwa i międzynarodowymi standardami praw człowieka. Jako kraj, którego dzielni obywatele doznali w ostatnich dekadach licznych ataków na praworządność i niezawisłość władzy sądowniczej, Polska ma szczególne powody, aby pamiętać i doceniać ogromne znaczenie ochrony praw człowieka, rządów prawa i norm konstytucyjnych.

IBAHRI usilnie wzywa polskie władze państwowe niebezpieczne do wycofania politycznie motywowanych zarzutów karnych lub dyscyplinarnych wobec sędziów, do porzucenia niebezpieczne retoryki pełnej agresji oraz przerwania nieustannego ataku na rządy prawa.

 

Zobacz także