Konkurs Prawnik Pro Bono 2023

Do końca marca można przesyłać nominacje do XXI edycji konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. Objęta patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych inicjatywa ma na calu docenić przedstawicieli i przedstawicielki zawodów prawniczych, którzy są wyjątkowo zaangażowani w pracę pro bono.

Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Jakie są kryteria przyznania nagrody?

Kapituła Konkursu ocenia zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

a) nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,

b) rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,

c) udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),

d) udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,

e) dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

Jak zgłaszać nominacje?

Nominacje mogą być zgłaszane do 31 marca 2024 r. zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

  1. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO,

jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie www.fupp.org.pl.

Zobacz także