Konsultacje Komisji Europejskiej (współpraca sądowa w spr. cywilnych i handlowych w UE)

Konsultacje publiczne dotyczące usprawnienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE (zmiana rozporządzenia (WE) 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów i rozporządzenia (WE) 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów).

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_pl

Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji

8 Grudzień 2017 – 2 Marzec 2018

Obszary polityki

Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Dyrekcje

Wymiar sprawiedliwości i konsumenci

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w kontekście prowadzonego przez Komisję przeglądu rozporządzenia (WE) 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów rozporządzenia (WE) 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów, a także przy opracowywaniu ostatecznych propozycji Komisji, które zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Grupa docelowa

Do udziału w tych konsultacjach na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych zapraszamy wszystkie osoby prywatne oraz organizacje, w tym prawników praktyków, organizacje międzynarodowe lub międzyrządowe, organy władzy publicznej, reprezentatywne stowarzyszenia na szczeblu unijnym i krajowym, instytucje badawcze i doradcze, organizacje pozarządowe, obywateli i przedsiębiorstwa.

Cel konsultacji

Celem tych konsultacji publicznych jest zebranie opinii zainteresowanych podmiotów na temat tego, jak w praktyce stosowane są przepisy obecnych ram prawnych dotyczących transgranicznej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, szczególnie w odniesieniu do doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów. Konsultacje powinny umożliwić wskazanie ewentualnych problemów związanych z funkcjonowaniem mechanizmów współpracy ustanowionych w dwóch rozporządzeniach i ich znaczenia dla utworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. W toku konsultacji zebrane zostaną również opinie dotyczące ewentualnych rozwiązań stwierdzonych problemów.

W związku z tym konsultacje pomogą Komisji w opracowaniu oceny oraz oceny skutków, w oparciu o które zostanie podjęta decyzja, czy należy zaproponować zmianę aktualnych ram prawnych dotyczących transgranicznej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Każdy wniosek dotyczący zmiany obu rozporządzeń musi zostać omówiony i przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst polityczny konsultacji

UE dąży do dalszego budowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w sprawach cywilnych w oparciu o zasady wzajemnego zaufania oraz wzajemnego uznawania orzeczeń. Obszar sprawiedliwości wymaga transgranicznej współpracy sądowej. W tym celu, oraz aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, UE przyjęła akty prawne dotyczące transgranicznego doręczania dokumentów sądowych oraz współpracy przy przeprowadzaniu dowodów. Są to kluczowe instrumenty regulujące zasady pomocy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych między państwami członkowskimi. Ich wspólnym celem jest zapewnienie skutecznych ram transgranicznej współpracy sądowej.

Chociaż prawodawstwo w zakresie współpracy sądowej najwyraźniej odnosi się do technicznych kwestii proceduralnych, jego wpływ na codzienne życie obywateli UE jest znaczny. Jest ono stosowane w każdym postępowaniu sądowym mającym element transgraniczny; jego prawidłowe funkcjonowanie w takich konkretnych przypadkach jest niezbędne dla zapewnienia stronom postępowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnych procesów sądowych.

W unijnym programie na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r. podkreślono, że dla zwiększenia wzajemnego zaufania między systemami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE należy zweryfikować potrzebę wzmocnienia praw procesowych w sprawach cywilnych, na przykład w zakresie doręczania dokumentów lub przeprowadzania dowodów. Cel usprawnienia ram współpracy sądowej w UE jest również zgodny z celami Komisji określonymi w strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy. W związku z tym Komisja zobowiązała się w swoim programie prac na 2018 r. do przedstawienia projektów zmian zarówno rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów, jak i oraz rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia dowodów.

Jak udzielić odpowiedzi

Kwestionariusz konsultacji można wypełnić online po kliknięciu na następujący link: „Weź udział w konsultacjach

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE z wyjątkiem irlandzkiego. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, w tym w języku irlandzkim.

Nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania. Nawet jeżeli nie są Państwo ekspertami w tej dziedzinie, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi przynajmniej na wybrane pytania. Oprócz odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru i opinii, które mogą Państwo wpisywać w polach na tekst dowolny, można również przedstawić dodatkowe informacje w odrębnym dokumencie na końcu kwestionariusza.

Należy pamiętać, że odpowiedzi udzielone po terminie, który upływa dnia 2 marca 2018 r., mogą nie zostać uwzględnione.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Jeżeli respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, odpowiedzi zostaną opublikowane anonimowo. Jeżeli do odpowiedzi zostanie dołączony dokument, zostanie on opublikowany wraz z odpowiedziami w niezmienionej formie. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji publicznych o udostępnienie jej oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, przez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Jeżeli organizacja postanowi, że nie poda tych informacji, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką zostanie umieszczona w grupie osób prywatnych (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 i komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3.2007).

Jeśli występują Państwo w imieniu zarejestrowanej organizacji, wypełniając kwestionariusz w internecie proszę podać jej numer identyfikacyjny w rejestrze służącym przejrzystości. Państwa odpowiedzi zostaną potraktowane jako opinie reprezentatywne dla Państwa organizacji.

Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo ZAREJESTROWAĆ JĄ TERAZ. Następnie proszę wrócić do tej strony, aby przesłać odpowiedź w imieniu zarejestrowanej organizacji.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie „Weź udział w konsultacjach”.

Przed udzieleniem odpowiedzi należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności poniżej.

Dokumenty źródłowe

Specific privacy statement – Public consultation on modernisation of judicial cooperation in civil and commercial matters in the EU

Angielski (80.1 KB – PDF)

Informacje dodatkowe

W temacie korespondencji przesyłanej za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych poniżej prosimy zawsze wpisywać:

KONSULTACJE DOTYCZĄCE USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ

Kontakt

  • Dane kontaktowe w razie potrzeby uzyskania dalszych informacji

Phone number

+32 2 299 11 11 (Commission switchboard)

Postal address

Directorate-general for Justice and Consumers

Unit A 1 Civil Justice – Secretariat

Rue Montoyer 59, 2/74

BE-1049 Brussels

Belgia

Email

JUST-A1-CIVIL-JUSTICE@ec.europa.eu

Załączniki do pobrania

Zobacz także