Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ

30 sierpnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć ONZ (ang.: International Day of Victims of Enforced Disappearances).

Stosowanie wymuszonych zaginięć jest nielegalne – stwierdza to m.in. Międzynarodowa Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem (ang.:  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance). Konwencja weszła w życie w 2010 r., podpisały ją 96 państwa państwa, a 57 ratyfikowało.

Zgodnie z art. 2 Konwencji za „wymuszone zaginięcie” uważa się zatrzymanie, aresztowanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia osoby wolności, dokonane przez przedstawicieli państwa albo przez osoby lub grupy osób działające z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą państwa, po którym następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losów bądź miejsca pobytu takiej osoby, co powoduje, że znajduje się ona poza ochroną prawa.

Los większości ofiar wymuszonych zaginięć pozostaje nieznany – często są torturowane, rzadko kiedy uwalnianie. Problem przyjął charakter globalny i nie jest ograniczony jedynie do dyktatur wojskowych – porwani to często ofiary represji politycznych i innych konfliktów o charakterze wewnętrznym. Wymuszone zaginięcie ma na celu wzbudzenie strachu – nie tylko u osoby porwanej, ale także jej rodziny i całej społeczności, z której się wywodzi. Sprawcy najczęściej pozostają bezkarni.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć obchodzony jest od 2011 r.

Źródło, informacje dodatkowe: strona internetowa ONZ

Zobacz także