Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika, w którym znalazło się m.in. sześć artykułów problemowych, glosa i przegląd orzecznictwa sądowego. Jednocześnie zachęcamy autorów do publikowania na łamach „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych”. Przypominamy, że kwartalnik naszego samorządu znajduje się w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 100 punktów. 

Najnowszy numer kwartalnika otwiera artykuł dr Kamili Zarychty-Romanowskiej pt. „Radca prawny w postępowaniach prowadzonych przez »nowy« OLAF i EPPO”. Autorka przedstawia prawne wzmocnienie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, rozwój prawa policyjnego i karnoskarbowego Unii Europejskiej.

Kolejny artykuł, poświęcony problematyce rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wyszedł spod pióra r. pr. Witolda Matejki. Przedmiotem rozważań jest ustanowione w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kwartalnik kontynuuje cykl artykułów autorstwa dr Aleksandry Nowosad i dr. Piotra Poniatowskiego poświęcony niezwykle ważnym praktycznie, dla codziennego życia, zagadnieniom prawnym tzw. hałasu sąsiedzkiego. W najnowszym numerze są one przedstawiane z perspektywy odpowiedzialności cywilnoprawnej (przypomnijmy: w poprzednim Autorzy rozważali je na gruncie administracyjnoprawnym).

Z perspektywy osób zaangażowanych w samorząd radców prawnych pożyteczny będzie artykuł dr. Jacka Piechy, dotyczy on bowiem skutków uwzględnienia przez wojewódzki sąd administracyjny skargi na sprzeciw Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpisu na listę radców prawnych.

Niesłabnące echa związane z katastrofą ekologiczną na Odrze i związane z tym pytania dotyczące zapewnienia wreszcie skutecznej ochrony prawnej przyrody znalazły odbicie w artykule prof. Adama Habudy pt. „Przyroda i jej elementy. Przedmiot ochrony prawnej czy podmioty prawa?”.

Problemy okresu pandemicznego stanowią przedmiot refleksji r. pr. Sławomira Czarnowa w artykule analizującym reakcję państwa na pandemię COVID-19 w kontekście porządku prawnego czasu epidemii i jego wpływu na prawa i wolności człowieka.

Nie mniej istotna jest refleksja nad praktyką stosowania prawa przybierającą postać orzecznictwa sądowego. Wyrazem tego jest glosa Filipa Wolskiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2018 r., I AGa 109/18.

W części „Inne” przeczytać można wystąpienie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS, pod znaczącym i zobowiązującym tytułem „Radca prawny jako obrońca zasady praworządności oraz praw podstawowych”, oraz sprawozdanie Karoliny Zapolskiej z 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona praw przedsiębiorcy”, która miała miejsce 26 kwietnia 2023 r. w Białymstoku.

Numer tradycyjnie zamyka przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres styczeń–kwiecień 2023).

Wszyscy zainteresowani publikowaniem artykułów na łamach „Zeszytów Naukowych” mogą przesyłać je za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny.

Najnowszy numer kwartalnika można znaleźć tutaj.