Nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Najważniejsze zmiany

Krajowa Rada Radców Prawnych podczas posiedzenia w Warszawie uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Uchwalenie Regulaminu jest w dużej mierze konsekwencją nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego podczas lipcowego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W jej efekcie dokonano zmiany systemowej polegającej na rozdzieleniu materii kodeksowej – regulującej zasady etyki zawodowej i regulaminowej – regulującej szczegółowe zasady wykonywania zawodu.

Zasadnicze zmiany Regulaminu dotyczą:

  1. unormowania standardu zabezpieczenia tajemnicy zawodowej (wprowadzenie zasady adekwatności zabezpieczenia tajemnicy oraz obowiązku ustalenia z klientem zasad przechowywania dokumentów, a także uelastycznienie obowiązku kontroli dostępu),
  2. określenia techniczno-organizacyjnych możliwości rozwiązywania konfliktu interesów w przypadku jego przypisywania innym radcom prawnym wykonującym zawód w ramach wieloosobowych struktur,
  3. uregulowania obowiązku oddzielenia dopuszczalnej dodatkowej działalności radcy prawnego od wykonywania zawodu,
  4. sprecyzowania postępowania radców prawnych wykonujących zawód w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie zawierania i wykonywania umowy z klientem,
  5. modyfikacji minimalnych wymogów lokalu kancelarii, w tym jego oznaczania,
  6. doprecyzowania zasad dozwolonego informowania o wykonywaniu zawodu,
  7. modyfikacji regulacji umowy z klientem (jej treści i formy oraz niedozwolonych postanowień),
  8. wprowadzenia zasad postępowania w razie sprzeczności umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu,
  9. doprecyzowania instytucji zastępcy radcy prawnego (jego roli i obowiązków).

Z pełnym tekstem uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 124/XI/2022 z dnia 3 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego można zapoznać się pod linkiem: https://biblioteka.kirp.pl/items/show/1365

Zobacz także