Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Podsumowanie działań komisji stałych – sierpień 2022

Podsumowanie działań komisji stałych – sierpień 2022

Sierpień był miesiącem intensywnej pracy dla większości komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis działań komisji.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

11 sierpnia br. Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zainaugurowała pierwszą edycję Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest promowanie mediacji jako jednej z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, rozwijanie umiejętności polubownego rozstrzygania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy turnieju w formule 3-osobowych zespołów będą rywalizować w trzech etapach turnieju, rozpoczynając od tematycznego testu, który stanowić będzie otwarcie dla rozgrywki rozwijającej umiejętności praktyczne, po przeprowadzenie symulacji mediacji w oparciu o uprzednio przygotowany scenariusz. Ponadto, w sierpniu członkowie Komisji ADR kontynuowali prace nad przygotowaniem rozpoczynającej się już we wrześniu br. drugiej edycji turnieju arbitrażowego, która w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Komisja Aplikacji

Komisja Aplikacji w mijającym miesiącu zajmowała się przygotowaniem i promocją zajęć specjalizacyjnych dla aplikantów. Uruchomienie zajęć poprzedzała kampania w mediach społecznościowych oraz informacje w prasie ogólnopolskiej (dziennik Rzeczpospolita). Zajęcia specjalizacyjne prowadzone będą na szczeblu centralnym – mogą w nich wziąć udział aplikanci wszystkich okręgowych izb radców prawnych. Przygotowywane zajęcia obejmują trzy cykle specjalizacyjne: prawo nowych technologii, prawa człowieka oraz marketing usług prawniczych.

Przedmiotem prac komisji były także kwestie programowe związane z opracowaniem zajęć w formie e-learningu, a także zagadnienia formy, struktury i liczby tych zajęć w zestawieniu z zajęciami odbywającymi się w tradycyjnej formie. Trwały także prace związane z  analizą struktury wydatków związanych z procesem szkolenia na aplikacji radcowskiej.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Komisja Doskonalenia Zawodowego w sierpniu zorganizowała następujące szkolenia:

– 18.08.2022 r. webinarium „Wykładnia i aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie podatków dochodowych”, wykładowca: r.pr. dr Michał Wilk. W webinarium wzięło udział 86 radców prawnych;

– 25.08.2022 r. webinarium „Zmiany w prawie pracy w 2022r. m.in. wynikające z wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej”, wykładowca: sędzia Andrzej Kurzych. W webinarium wzięło udział 296 radców prawnych.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

W okresie od 25 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

 1. odpowiedź w zakresie, czy każda forma współpracy biznesowej (B2B) radcy prawnego prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą (kancelarię radcy prawnego) z inną kancelarią lub jedną ze spółek, o której mowa w art. 8 ust. 1 narusza zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki;
 2. odpowiedź w zakresie dopuszczalności umieszczenia na tablicy informacyjnej radcy prawnego tytułu zawodowego EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEY (bez tłumaczenia na j. polski);
 3. odpowiedź w zakresie interpretacji art. 25 ust. 5 pkt b ustawy o radcach prawnych.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

 1. jak powinien postąpić radca prawny, któremu klient zarzuca nienależyte wykonanie usługi z zakresu pomocy prawnej i żąda zapłaty określonej kwoty;
 2. czy istnieje możliwość prowadzenia kancelarii w ramach działalności nierejestrowanej przez radcę prawnego;
 3. wynagrodzenia należnego radcy prawnemu z tytułu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy;
 4. zastępstwa radcy w postępowaniu cywilnym;
 5. interpretacji nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnego;
 6. relacji między spółkami obsługiwanymi przez radcę prawnego a inną spółką, w której posiada udziały;
 7. czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego;
 8. nagrywania rozmowy przez radcę prawnego;
 9. czy złożenie zawiadomienia na podstawie art. 286 kk, w przypadku braku płatności za wystawioną fakturę VAT za wykonaną usługę w 2020 r. jest zgodne z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Komisja Praw Człowieka

Członek Komisji Praw Człowieka mec. Magdalena Bartosiewicz koordynowała prace Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP. W sierpniu br. Komisja Praw Człowieka skupiła się działaniach zmierzających do rozwoju działalności Centrum.

W dniach 4-6 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych byli obecni na Pol’and’Rock Festival. Wśród nich także członek Komisji Praw Człowieka Magdalena Bartosiewicz. Pani Mecenas współprowadziła m.in. warsztaty dotyczące tematyki uchodźczej oraz pomocy, którą świadczyli członkowie samorządu radców prawnych na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

W sierpniu 2022 r. Komisja Praw Człowieka kontynuowała zaangażowanie w organizację tegorocznych wydarzeń cyklu Tour de Konstytucja. Przez cały sierpień, aż do finału w Warszawie, który odbył się w dniu 27 sierpnia br. z udziałem m. in. Prezesa KRRP, radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy z okręgowych izb radców prawnych brali udział w debatach, a także spotykali się z uczestnikami wydarzeń i przekazywali im informacje o zawodzie radcy prawnego oraz zaangażowaniu członków samorządu radcowskiego w działania na rzecz ochrony praw człowieka.

17 sierpnia br. w ramach współpracy z Tour de Konstytucja Przewodniczący Komisji Praw Człowieka wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu. Na nowotarskim rynku Przewodniczący Komisji uczestniczył w publicznej debacie poświęconej ochronie godności ludzkiej gwarantowanej polską Konstytucją oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W swoich wypowiedziach mec. Wróblewski zwrócił uwagę nie tylko na szczególny konstytucyjny status przyrodzonej godności ludzkiej będącej źródłem wszelkich praw i wolności, ale omówił także praktyczne zastosowanie ochrony prawnej płynącej z godności ludzkiej. Przytoczył w tym zakresie m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-34/10 Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV. dotyczący ochrony prawnej embrionu ludzkiego oraz orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 września 2014 r. dotyczące ochrony godności osób starszych (sygn. akt I CSK 682/13).

29 sierpnia br. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka wygłosił wykład w ramach Letniej Szkoły Praworządności w Sopocie („Summer School on the Rule of Law”). Podczas spotkania ze studentami z kilkunastu europejskich krajów mec. Wróblewski przedstawił rolę instytucji krajowych w ochronie wartości państwa prawa.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

W sierpniu Członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego realizowali działania związane z zaangażowaniem Krajowej Izby Radców Prawnych w Pol’and’Rock Festival 2022 – w ramach projektu Akademia Sztuk Przepięknych zorganizowali „Namiot Radców Prawnych”. Prace Komisji obejmowały ustalenie szczegółowego harmonogramu aktywności radców prawnych w czasie wydarzenia oraz jego finansowania wraz z przygotowaniem kosztorysu. Festiwal odbył się 3-6 sierpnia br. Działania Komisji skoncentrowane były na edukacji prawnej i obywatelskiej uczestników festiwalu oraz popularyzacji zawodu radcy prawnego. Radcowie zorganizowali warsztaty tematyczne, konkursy a także udzielali porad prawnych w ramach bezpłatnej poradni prawnej.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego na spotkaniu online w środę 10 sierpnia przeprowadziła dyskusję na temat organizacji Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku, które zamierza zorganizować we współpracy z Komisją Aplikacji. Obecnie trwają prace nad ustaleniem szczegółowego kosztorysu wydarzenia – kolejne wideospotkanie Komisji poświęcone organizacji Forum zostało zaplanowane 7 września  br.

Ponadto Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego koordynuje organizację wykładu e-learningowego z prof. dr hab.  Adamem Mariańskim, który będzie poświęcony opodatkowaniu usług radcy prawnego po zmianach wynikających z Polskiego Ładu 2.0 obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Ponadto, w sierpniu,  Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego w podjęła prace nad organizacją konferencji pt. „Kobieta w branży prawniczej” oraz konferencji z zakresu LegalTech.