Posiedzenie komisji senackiej w sprawie zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej w dniu 15 lipca 2015 r.

Dnia 15 lipca odbyło się posiedzenie komisji senackich: Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której przedmiotem było między innymi rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk senacki nr 957, druki sejmowe nr 2331, 3490 i 3490-A).

Ustawa ta przewiduje zmianę art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej poprzez dodanie ust. 1 a przyznającego radcom prawnym i adwokatom uprawnienie do występowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych oraz zmianę brzmienia ust. 3 tego artykułu poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wskazanych we wcześniejszych ustępach przedmiotowego artykułu mogą działać za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, radcy prawnego lub adwokata. Obowiązek ten ma być jednak wyłączony w stosunku do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Regulacja ta budzi dużo emocji w środowisku rzeczników patentowych i była krytykowana przez przedstawicieli tego samorządu na posiedzeniu komisji. W posiedzeniu tym Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza. Przedstawił on pozytywne stanowisko KRRP w przedmiocie procedowanej zmiany art. 236 zbieżne w zasadzie z opinią Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wskazując, że dotychczasowy brak uprawnienia radców prawnych i adwokatów do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych jest swego rodzaju niekonsekwencją, biorąc pod uwagę, że mają oni takie uprawnienie w innych postępowaniach przed Urzędem Patentowym, przede wszystkim w postępowaniu spornym, jak również w postepowaniu sądowoadministracyjnym i w postepowaniu sądowym, w tym w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. Ponadto Wiceprezes wskazał, że zakres proponowanego rozszerzenia uprawnień radców prawnych i adwokatów jest i tak węższy niż proponowany na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego, bo obejmuje obecnie tylko znaki towarowe, z wyłączeniem wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Komisje nie uwzględniły poprawek zgłaszanych przez środowisko rzeczników patentowych, a cała ustawa z niewielkimi poprawkami legislacyjnymi została przyjęta. Następny etap – posiedzenie Senatu – odbędzie się w dniach 22-24 lipca.

/materiał OBSiL/

Zobacz także