Główny Rzecznik Dyscyplinarny

Cechą charakterystyczną i zarazem konstytutywną samorządu zawodowego jest istnienie wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego honorowanego i chronionego przez państwo. Element ten, będący reminiscencją średniowiecznego, stanowego „sądu równych” (tak wyraźnie zachowanego do dziś w sądownictwie wojskowym), wyróżnia współczesne korporacje zawodowe od innych form organizacji społecznych i społeczno-ekonomicznych takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa. Tym samym sprawy związane z postępowaniem dyscyplinarnym należą do najważniejszych kwestii dotyczących działalności samorządu radców prawnych.

Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wybiera Krajowy Zjazd Radców Prawnych na okres 4 lat.

Do kompetencji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego należy prowadzenie postępowań przygotowawczych w stosunku do radców prawnych będących członkami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych lub Krajowej Rady Radców Prawnych. Główny Rzecznik występuje również w postępowaniach toczących się przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym oraz w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Podstawę prawną i tryb postępowania przed Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz jego Zastępcami określa ustawa o radcach prawnych, a w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie – Kodeks Postępowania Karnego.


Zasady działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych: Pobierz plik


Kontakt:

Główny Rzecznik Dyscyplinarny
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa

Tel. 22 300 86 40
e-mail: grd@kirp.pl