Powołanie członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

14 maja br. Minister Sprawiedliwości prof. Adam Bodnar wręczył akty powołania w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Działania zespołu będzie koordynował prof. Marek Safjan, który został powołany na przewodniczącego Komisji.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki zmian w prawie cywilnym i prawie gospodarczym prywatnym. Ponadto, zajmie się opracowywaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego. Przy realizowaniu tych zadań uwzględniać należy potrzebę harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.

Nominacje z rąk Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego odebrali m.in. wybitni radcowie prawni:

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych; Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego. Z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego związana od lutego 1990 r. Radca prawny. Brała udział w projekcie badawczym realizowanym dla instytucji europejskiej – Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

prof. dr hab. Wojciech Jerzy Kocot

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW, członek Komitetu Sterującego Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego, radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, prawa zobowiązań, umów w krajowym i międzynarodowym obrocie handlowym, prawa konsumenckiego i obrotu elektronicznego.

dr hab. prof. ucz. Marcin Dziurda

Profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2012 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Radca Prawny. Laureat nagrody Bona Lex za najlepszy akt prawny w 2006 r. Laureat nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego radcy prawnego (2015). Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Przeglądu Sądowego” oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer na książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej w 2019 r.

prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu prac z polskiego, europejskiego i porównawczego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, redaktor i współautor komentarzy do kodeksu cywilnego oraz do prawa zobowiązań. Członek European Centre for Tort and Insurance Law, a także International Academy of Comparative Law oraz członek Rady European Law Institute. Jest radcą prawnym oraz arbitrem w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2013-2015.

prof. dr hab. Konrad Osajda

Kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, visiting professor m.in. na uniwersytetach w Ottawie, Hong Kongu, Tel Avivie, Montrealu, Turynie i Wiedniu. Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I PAN, honorary fellow Asian Institute of International Financial Law oraz członek European Law Institute. Stypendysta m.in. Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu, Polityki”, NCN (kierownik grantów), MNiSW oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Redaktor naczelny wielotomowej serii Komentarze Prawa Prywatnego. Wieloletni wykładowca w OIRP w Warszawie.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008 – 2016 prodziekan, w latach 2016 – 2024 – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006 – 2015 (zastępca przewodniczącego w latach 2011 – 2015). Ekspert Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów (2010-2011), członek grupy badawczej ds. europejskiego prawa prywatnego (Aquis-Group) w latach 2005 – 2010. Przewodniczący Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Członek prezydium Komisji Nauk Prawnych PAN (wybrany na lata 2024 – 2026). Członek komitetów naukowych czasopism prawniczych (Państwa i Prawa, Rejenta, Palestry, Młodej Palestry), sekretarz redakcji (w latach 1995-2015) i redaktor tematyczny „Kwartalnika Prawa Prywatnego”. Radca prawny. Arbiter wpisany na listę arbitrów w Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich, w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym, prawie konsumenckim, prawie bankowym, prawie mieszkaniowym, międzynarodowym postępowaniu cywilnym i europejskim prawie prywatnym.

Zobacz także