Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych na rok 2024 – aktualizacja wysokości sum gwarancyjnych

Informujemy, iż w 2024r. na podstawie Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA każdy radca prawny w dalszym ciągu objęty jest w ramach składki członkowskiej:

  • ubezpieczeniem obowiązkowym z sumą gwarancyjną 150 000 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
  • ubezpieczeniem uzupełniającym z sumą gwarancyjną 350 000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych sumy gwarancyjne zostają ustalone przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. W 2024 r. kurs ten wynosi 4,3434 PLN.

Łączna suma ubezpieczenia dla każdego radcy prawnego wynosi 500.000 EUR co stanowi w 2024r. równowartość 2 171 700 PLN (w 2023 r. – 2 339 200 PLN). Tym samym suma ubezpieczenia w porównaniu do roku ubiegłego uległa obniżeniu o kwotę 167 500 PLN z uwagi na różnice kursowe.

Uwzględniając niestabilną sytuację gospodarczą, wysokie ryzyko inflacyjne oraz obserwowany wzrost zarówno roszczeń jak i wypłacanych odszkodowań rekomendujemy Państwu weryfikację aktualnych limitów w ubezpieczeniu OC zawodowej a także rozważenie zasadności ich podwyższenia. Odnośnie szczegółów dotyczących zawarcia umów podwyższających aktualny limit ubezpieczenia zachęcamy do kontaktu z brokerem ubezpieczeniowym Krajowej Izby Radców Prawnych WTW pod adresem: radcaprawny@willistowerswatson.com.

Zobacz także