Przedawnienie po sześciu latach

13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. 28 maja br. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.

Dotychczasowe dziesięcioletnie terminy przedawnienia roszczeń (ogólny termin przedawnienia roszczeń określony w art. 118 k.c. oraz dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd określony w art. 125 k.c.) skrócone  zostały do lat sześciu.
Wprowadzono również zmianę w zakresie upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, a w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca br.

 

Zobacz także