Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / „Radcy prawni i ich partnerzy. Relacje z klientami, sądami i organami administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu” – podsumowanie webinaru

„Radcy prawni i ich partnerzy. Relacje z klientami, sądami i organami administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu” – podsumowanie webinaru

Kwestie relacji radców prawnych z klientami, organami państwa, samorządem i innymi radcami prawnymi były tematem dyskusji podczas czwartego spotkania z cyklu „Zawód z zasadami”, które odbyło się w środę, 1 czerwca 2022 r. Spotkanie, transmitowane na platformie Zoom, prowadził Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Na wstępie prowadzący powitał zaproszonych ekspertów, przedstawił tematykę konferencji i oddał głos r.pr. Sławomirowi Ciupie, który podsumował dotychczasowe konsultacje nad zagadnieniami będącymi przedmiotem webinaru.

W pierwszej kolejności r.pr. dr Paweł Łabieniec omówił m.in. tematykę odmowy świadczenia przez radcę prawnego pomocy prawnej z punktu widzenia zasad etyki, wskazując w szczególności na powody odmowy takiej pomocy. Zaapelował o unikanie sytuacji, w których radca prawny występuje w charakterze obrońcy członków swojej rodziny, w tym własnych dzieci, oraz o doprecyzowanie tej kwestii w regulacjach dotyczących zasad wykonywania zawodu. Uznał, że umowy z klientami powinny obejmować kwestię przechodzenia radcy prawnego do innej kancelarii. Ponadto przedstawił przykłady, w których lojalność wobec klienta powinna przeważać nad lojalnością w stosunku do innych radców prawnych.

Następnie, r.pr. Gerard Dźwigała przedstawił kwestię granic lojalności radcy prawnego wobec klienta. Ekspert wskazał, że lojalność należy wiązać z obowiązującymi przepisami prawa i zagadnieniem działania w najlepszym interesie klienta. W tym względzie przedstawił przykłady zachowań stanowiące zarówno niedopełnienie wspomnianej lojalności, jak i przekroczenie jej granic, kiedy to świadczenie przez radcę prawnego pomocy prawnej przekształca się w działanie w jego własnym interesie. Zaapelował o rzetelne ocenianie przez radców prawnych szans na wygranie sprawy i równe traktowanie zarówno klientów z wyboru, jak i tych przydzielonych z urzędu. W kwestii relacji między radcami prawnymi, w tym przechodzenia do innej kancelarii, opowiedział się za pozostawieniem dotychczasowych uregulowań, nawołując do unikania w publicznych wypowiedziach populizmu prawnego. Przedstawił ponadto swój pogląd w sprawie przestrzegania zasad lojalności między radcami prawnymi a adwokatami.

Z kolei r.pr. Beata Cedro-Łosak omówiła współpracę w ramach biura lub zespołu radców prawnych, w tym sytuacji, w której koordynatorem takiej współpracy nie jest osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego. Przedstawiła główne pola konfliktu między radcami prawnymi a przełożonymi, zwracając uwagę, że ważne jest właściwe poinformowanie koordynatora biura lub zespołu o zasadach etyki i wykonywania zawodu obowiązujących radców prawnych. W kwestii relacji między radcami prawnymi a sądami zaapelowała o umiar i powściągliwość w wypowiedziach, przestrzeganie powagi sądu oraz unikanie sytuacji stykowych – nawet pomimo wyraźnych instrukcji od klientów.

W kolejnej części r.pr. dr Monika Skowrońska przedstawiła tematykę granic relacji radców prawnych z klientami, wskazując, że zasadniczą przeszkodą na drodze do wchodzenia z klientami w relacje o charakterze towarzyskim jest obowiązek poszanowania godności zawodu i zachowania niezależności i profesjonalizmu. Zwróciła również uwagę na ryzyka wynikające ze świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób najbliższych, a także omówiła zagadnienie przekazywania radcom prawnym przez klientów informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i wynikających z tego konsekwencji. Ponadto przedstawiła swój pogląd w przedmiocie formy umowy z klientem, opowiadając się – poza doraźnym wsparciem – za zawieraniem umów na piśmie. W kwestii relacji pomiędzy radcami prawnymi stwierdziła, że obecne rozwiązania są właściwe, jednak zaapelowała o taktowne odnoszenie się do zachowań kolegów lub koleżanek z samorządu.

Ponadto zaproszeni eksperci odpowiadali na liczne pytania skierowane przez uczestników webinaru.

To już czwarte spotkanie z cyklu spotkań pod nazwą „Zawód z zasadami”, które odbywają się w ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Cykl „Zawód z zasadami” stanowi również jeden z elementów tegorocznych obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych. Poruszone podczas spotkań tematy staną się m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6–8 lipca br.

Kolejny webinar z cyklu „Zawód z zasadami” odbędzie się już 8 czerwca. Tym razem dyskusja będzie się toczyć wokół tematu „Radcy prawni a samorząd radcowski. Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego”. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o nowych możliwościach udziału radców prawnych w samorządzie, wpływie procesu wyborczego na zaangażowanie radców prawnych w sprawy samorządu oraz nowych rolach, w jakich występuje samorząd.