Sieć opieki prawnej radcadlamnie.pl

Zapraszamy radców prawnych do włączenia się do projektu internetowego promującego zawód i umożliwiającego świadczenie odpłatnej pomocy prawnej online!

 

 

W ramach strategii promocji zawodu opracowanej na podstawie zleconych przez Krajową Radę Radców Prawnych badań socjologicznych dotyczących barier dostępu do rynku usług prawniczych rozpoczyna się właśnie projekt polegający na stworzeniu platformy organizacyjno-informatycznej pozwalającej na świadczenie odpłatnej pomocy prawnej online oraz rozwój doświadczenia zawodowego. Zadanie to podjęto dla realizacji zobowiązania władz samorządu do promowania zawodu i prowadzenia działań polegających na pomocy młodym radcom prawnym rozpoczynającym karierę zawodową. Działania te stanowią odpowiedź na postulaty zgłaszane przez radców prawnych, także w treści Memorandum sformułowanego na I Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych.

Serwis umożliwiać będzie promowanie radców prawnych uczestniczących w projekcie i zaakcentowanie ich profesjonalnej obecności w Internecie.

Serwis ma także za zadanie niwelowanie barier dostępu do usług świadczonych przez radców prawnych, a przez podejmowane w ramach projektu działania promocyjne ma przysłużyć  się ogółowi społeczności radcowskiej. Edukacyjne ambicje projektu zmierzają do poprawiania poziomu świadomości prawnej naszego społeczeństwa. Zależy nam na promowaniu radców prawnych i rozpowszechnieniu radcowskiej aktywności w Internecie, również na portalach społecznościowych.

Realizację tej koncepcji objęła patronatem Krajowa Rada Radców Prawnych.

Przyjęta po badaniach marketingowych nazwa Serwisu to: Sieć Opieki Prawnej radcadlamnie.pl

Założeniem podstawowym jest prowadzenie działalności zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacją deontologiczną samorządu radcowskiego.

Pod kątem docelowej grupy klientów Serwisu prowadzona była analiza badań socjologicznych na reprezentatywnej grupie respondentów (3500 osób), które na zlecenie KRRP zrealizowała w 2015 r. Pracownia Badań Społecznych. Badania te były następnie poddane dalszej refleksji – w drodze szerszej analizy danych zastanych i dodatkowych badań jakościowych.

Na pierwszym etapie rozwoju projektu funkcjonować zaczęła strona internetowa, której celem jest w szczególności dostarczenie wyczerpujących informacji o zakresie możliwych porad/konsultacji/usług świadczonych przez radców. Daleko idące uszczegółowienie tego zakresu sygnalizować będzie klientom rozległość rzeczywistego pola występowania problemów prawnych – z czego nie zdają sobie sprawy.

Informacje przekazywane będą również w formie wyjaśnień, komentarzy i wskazówek oraz poprzez wpisy blogerów skoncentrowane na szeroko rozumianej tematyce prawnej – również w kontekście społeczno-kulturowym. Od strony redakcyjnej nacisk położony będzie na silne wykorzystywanie materiałów audio i video – edukacyjnych, informacyjnych, v-blogów i prezentacji radców.

Pomoc prawna świadczona będzie zwłaszcza przez młodych radców prawnych (przez których rozumie się osoby, które wykonują zawód maksymalnie 7 lat i nie przekroczyły 37 roku życia), którzy wspierać będą edukacyjną i promującą zawód aktywność Serwisu. Starsi radcy prawni również mogą włączyć się w aktywność Serwisu, jeśli zdecydują się na dzielenie się doświadczeniem zawodowym z młodszymi adeptami zawodu. Aplikanci radcowscy mogą włączyć się w prowadzoną na stronie projektu działalność promocyjną i informacyjną.

We współpracy z samorządem radcowskim weryfikowane będą status i uprawnienia zawodowe osób podejmujących się świadczenia pomocy prawnej.

Radcy prawni przystępujący do projektu zobowiązani będą do wspierania funkcji informacyjno-edukacyjnej serwisu. Pozyskiwanie klientów wsparte będzie kampanią promocyjną prowadzoną w internecie, a jakość świadczenia pomocy prawnej będzie monitorowana poprzez rodzaj „superwizji” prowadzonej przez doświadczonych radców. Zanonimizowane i uogólnione opinie przygotowane przez radców dostępne będą odpłatnie dla klientów – z zastrzeżeniem kontroli ich aktualności.

Dla zniwelowania jednej z podstawowych barier dostępu do usług radców prawnych – jaką jest nieprzewidywalność wynagrodzenia – umieszczane będą w serwisie zestawienia określające przykładowe, szacunkowe koszty pomocy prawnej w typowych sprawach i za niektóre czynności związane z pomocą prawną. Kolejną zasadą będzie troska o klarowność i komunikatywność treści przekazywanych klientom. Wiedza prawnicza uzupełniona będzie – w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – o opinie i konsultacje z zakresu księgowości i rachunkowości.

Portal będzie wspierał społecznościowy charakter współpracy radców – w nadziei, że zaowocuje to również praktyką nieanonimowego zastępstwa procesowego.

Projekt, którego operatorem jest Fundacja  Zmiany Społecznej „Studiumplus” ma charakter ogólnopolski.  Fundacja, której statutowym celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej wśród osób wykonujących zawody zaufania publicznego, opracowała autorską koncepcję tego projektu.

Od początku bieżącego roku jesteśmy obecni na portalach społecznościowych. Od czerwca rozpoczęliśmy działalność edukacyjną i promującą zawód radcy prawnego na stronie internetowej projektu.
Przyjmujemy już deklaracje współpracy radców prawnych z serwisem Sieć Opieki Prawnej (zgodnie z umieszczonym na stronie www.radcadlamnie.pl Regulaminem Współpracy). Po zadeklarowaniu współpracy przez znaczącą liczbę radców (kilkadziesiąt osób) rozpoczniemy akcję promocyjną w Internecie, skierowaną do potencjalnych klientów Serwisu. Wraz z rozpoczęciem akcji promocyjnej rozpocznie się również pośrednictwo Operatora Serwisu w świadczeniu pomocy prawnej.

Na dalszym etapie projektu przewidziany jest koncept „triady wsparcia prawnego” – na która składać się będzie audyt sytuacji klienta w szerokim kontekście różnych gałęzi prawa, dedykowane konsultacje/szkolenie wskazujące obszary wymagające reakcji i działania, oraz domknięcie procesu wsparcia polegające na kilkumiesięcznym świadczeniu abonamentowej pomocy prawnej. zmierzającej do dającego poczucie bezpieczeństwa „ustawienia” klienta w jego otoczeniu prawnym. Na tym etapie współpraca z klientem może mieć także charakter spotkań osobistych.

Serwis stawia sobie za cel zdobycie dla radców prawnych współpracujących z Serwisem szerokiego grona klientów otoczonych stałą opieką prawną specjalistów w różnych dziedzinach prawa – z możliwością uzyskania przy pomocy serwisu bardziej zaawansowanych form świadczenia pomocy prawnej, z zastępstwem procesowym włącznie. Na tym etapie współpraca z klientem – oprócz wsparcia oferowanego drogą elektroniczną – mieć będzie w dużej mierze charakter spotkań osobistych, zmierzających do pozyskania przez młodych radców portfela klientów, którzy będą korzystać z jego usług także w okresie, gdy utraci status młodego radcy prawnego.

Powodzenie projektu wymaga podejścia strategicznego i wieloletnich działań zmierzających do opanowania znaczącej części rynku internetowej pomocy prawnej – znajdującego się obecnie na etapie raczkowania i formowania dobrych i skutecznych praktyk. Autorzy projektu liczą w tym względzie na pomoc samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym i okręgowym.

Zgodnie z analizami ekspertów od rynku usług prawniczych przyszłość świadczenia pomocy prawnej związana będzie niewątpliwie z Internetem i informatyzacją – bądźmy aktywną częścią tej przyszłości!

 

 

Zobacz także