Stacjonarne posiedzenie KRRP: przyjęto uchwały ws. nowej wysokości składki radcowskiej oraz regulaminu aplikacji radcowskiej

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28-29 października br. w Katowicach, przegłosowana została nowa wysokość składki dla radców prawnych – 111 zł, radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł oraz aplikantów – 30 zł. Ustalono również nowy podział środków – 25 proc. składki trafi do KRRP, a 75 proc. dla okręgowych izb radców prawnych. Ponadto uchwalony został regulamin aplikacji radcowskiej oraz omówiony projekt uchwały w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Niezmienna pozostaje składka ubezpieczeniowa, która wynosi 19 zł.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, powierzając prowadzenie obrad Wiceprezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych Ryszardowi Ostrowskiemu, reprezentującemu OIRP w Katowicach. Przewodniczący posiedzenia powitał zgromadzonych przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych, obecnych Dziekanów Rad OIRP, Przewodniczącego Wyższego Sadu Dyscyplinarnego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Następnie głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, który w swoim wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące działalności samorządu radców prawnych oraz najważniejsze problemy związane z jego funkcjonowaniem.

– Przejmujemy przewodnictwo nad Forum Zawodów Zaufania Publicznego na poziomie krajowym. Włączamy się szeroko w organizację Tour de Konstytucja. Dzięki pozyskaniu środków z Norwegian Refugee Council możemy w dalszym ciągu, jako nieliczni, oferować wsparcie dla Ukrainy, jakim jest działalność Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. W 2023 r. planujemy również organizację Kongresu Prawników Polskich – poinformował Prezes Chróścik.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, której szczegóły przedstawiła Skarbnik KRRP, Joanna Kamieńska.

Przegłosowana wysokość składki członkowskiej to 111 zł, z czego 25 proc. trafi do Krajowej Rady Radców Prawnych, a 75 proc. do okręgowych izb radców prawnych (dotychczas obowiązywał podział: 28 proc. na rzecz Krajowej Rady Radców Prawnych, a 72 proc. na rzecz okręgowych izb radców prawnych). Składka ubezpieczeniowa aktualnie wynosi 19 zł, stąd przy jej utrzymaniu, całkowita składka miesięczna radcy prawnego wyniesie 130 zł miesięcznie. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Jak podkreślił podczas posiedzenia Prezes KRRP, ostatnia podwyżka składki dla radców prawnych odbyła się 12 lat temu. Przez dłuższy czas nie zmieniała się również wysokość składki aplikacyjnej.

– Wysokość składek powinna być urealniona z uwagi na wzrost inflacji i potrzebę utrzymania jakości organizowanych przez KIRP projektów. Zmiana wysokości wydaje się zasadna również z uwagi na straty, jakie odnotowujemy w tym zakresie. Na podwyżki nigdy nie ma dobrego czasu, natomiast w tych trudnych czasach, jakich wszyscy doświadczamy, musimy myśleć dalekosiężnie. Wzrost składki członkowskiej pozwoli nam w dużej mierze na kontynuację realizowanych aktywności skierowanych do radców prawnych i aplikantów, a także na realizację naszych celów – uzasadniał Włodzimierz Chróścik.

Następnym punktem spotkania było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i głosowanie kierunkowe. Problematykę zreferowali przedstawicie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji: Kierownik OBSIL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, Zastępca Kierownika OBSiL r.pr. Tomasz Scheffler oraz r.pr. Anna Sękowska. Projekt został skierowany do dalszych dyskusji.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Komisji Aplikacji, r.pr. Bartosz Szolc-Nartowski, zreferował projekt uchwały zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, która została zaakceptowana i wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z uchwałą, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne, w ciągu czterech tygodni w każdym roku szkoleniowym zajęcia w formie konwersatoriów i ćwiczeń będą mogły odbywać się w ciągu więcej niż jednego dnia w tygodniu.

– Bardzo zależy nam na kontynuacji oferty bogatych merytorycznie szkoleń online skierowanych zarówno do radców prawnych, jak również aplikantów. Widzimy potrzebę uelastycznienia zajęć aplikacyjnych, dlatego planujemy zwiększenie puli zajęć online do 20 proc. – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Zajęcia aplikantów oraz zajęcia nieobjęte programem aplikacji mogą być prowadzone w postaci zajęć e-learningowych przygotowywanych według standardów określonych przez Prezydium Krajowej Rady. Liczba godzin zajęć e-learningowych objętych planem szkolenia nie może przekroczyć 20% minimalnego wymiaru zajęć określonego w programie aplikacji dla danego roku aplikacji. Ponadto Krajowa Rada zapewnia infrastrukturę techniczną udostępnienia zajęć e-learningowych oraz potwierdzenia uczestnictwa aplikantów poszczególnych Izb.

Podczas spotkania Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, który również został zaakceptowany i wszedł w życie z dniem podjęcia. Zgodnie ze zmianami, okręgowa izba radców prawnych prowadzi ewidencję radców prawnych, która zawiera również informację o gotowości do świadczenia nieletnim pomocy prawnej z urzędu jako obrońca.

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych zaakceptowali także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wyposażenie biura KRRP w systemy audiowizualne, zreferowany przez Sekretarz KRRP Agnieszkę Gajewską-Zabój. Projekt ten jest ostatnim etapem całego przedsięwzięcia inwestycyjnego w siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych.

Posiedzenie było również okazją do podsumowania 3-letniej umowy z obecnym brokerem ubezpieczeniowym i przedłożenia audytu aktualnego Programu Ubezpieczeniowego. Przedstawicielki brokera Willis Towers Watson Polska przedstawiły także harmonogram prac nad Programem Ubezpieczeniowym dla Krajowej Izby Radców Prawnych.

Jak podsumował stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, musimy budować wspólny, silny samorząd, który będzie cechował się jednością w dążeniu do najwyższych standardów oferowanego radcom prawnym wsparcia.

– Istnieje konieczność informatyzacji naszego działania, kontynuacji promocji zawodu oraz wzmocnienia aktywności legislacyjnej. Teraz decyduje się przyszłość samorządu radców prawnych, niewątpliwie będzie ona wymagająca. Zakończyła się inwestycja w siedzibę KIRP, ale nie przestajemy inwestować w nasze działania na rzecz wszystkich radców prawnych – dodał Prezes KRRP.

28 października, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, członkowie KRRP udali się na uroczystą galę jubileuszową 40-lecia samorządu radców prawnych, które odbyło się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Zobacz także