Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przestrzegania zasady praworządności

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania radców prawnych.

Praworządność to naczelna, uregulowana w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada, która stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Praworządność jest podstawową zasadą prawną Unii Europejskiej, dwukrotnie wymienioną w Preambule i bezpośrednio w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Jest demokratycznym procesem stanowienia prawa i pewnością tego prawa. Jest zakazem arbitralności w działaniu władz wykonawczych i równością wobec prawa. Praworządność to niezależne i bezstronne sądy.
Ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z normami Konstytucji RP.
Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma prawo, zaś najwyższym prawem jest Konstytucja. Apelujemy do rządzących i tych wszystkich, którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie, o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności.

Zobacz także