Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wsparcia działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce

Warszawa, 20.02.2024 r.

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uznaje za konieczne i pożądane podejmowanie działań przez organy władzy publicznej, zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce. Weryfikacja wprowadzonych w ostatnich latach, a niezgodnych z Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka i prawem unijnym zmian w polskim prawie jest warunkiem koniecznym realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i ochronę interesów obywateli.

Apelujemy o dalsze, niezwłoczne podejmowanie kroków zmierzających do wyeliminowania stanu niepewności prawnej, będącego skutkiem działań władzy publicznej w ostatnich latach podjętych bez poszanowania dobra wspólnego i praw ustanawianych z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji oraz konstytucyjnych i europejskich standardów. Nieprawidłowości te potwierdziły liczne wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zwracamy uwagę, że zapadłe w ostatnich latach orzeczenia trybunałów i sądów potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości oraz obawy dotyczące negatywnych skutków naruszania praworządności.

Samorząd radców prawnych wspierać będzie działania ustawodawcy i organów władzy publicznej zmierzające do stanowienia dobrego prawa, przywracające rządy prawa w naszym kraju, deklarując równocześnie współpracę samorządu radców prawnych w tym obszarze.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Zobacz także