Spotkanie koordynacyjne Sekretarzy i Skarbników Krajowej Rady Radców Prawnych i Okręgowych Izb Radców Prawnych

W Białymstoku w dniach 16-18 lutego odbyło się zorganizowane przez KRRP spotkanie koordynacyjne Sekretarzy, Skarbników, przedstawicieli ds. wykonywania zawodu radcy prawnego i przedstawicieli ds. rozliczania kosztów aplikacji radcowskiej Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie działań realizowanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych w poszczególnych obszarach oraz wypracowanie wspólnych i jednolitych standardów postępowania, co podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Podczas prowadzonego przez Sekretarz KRRP Agnieszkę Gajewską-Zabój spotkania Sekretarzy i osób odpowiedzialnych w Okręgowych Izbach Radców Prawnych za wykonywanie zawodu radcy prawnego omówiono kwestie związane z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez organy samorządu oraz przeanalizowano orzecznictwo dotyczące spełniania przesłanek wpisu na listę radców prawnych.

Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami w zakresie procedury zwolnienia z tajemnicy zawodowej radcy prawnego, przeszukania kancelarii, ze szczególnym uwzględnieniem przeszukania międzyizbowego, jak również wyznaczania zastępcy radcy prawnego.

Dyskutowano także na temat bieżących zagadnień dotyczących systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wypracowano wnioski końcowe i ustalono podjęcie działań mających usprawnić współpracę i komunikację pomiędzy okręgowymi izbami radców prawnych i Krajową Izbą Radców Prawnych. Ustalono, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotuje wzór zawiadomienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.

Skarbnicy i osoby odpowiedzialne w Okręgowych Izbach Radców Prawnych za rozliczanie kosztów aplikacji radcowskiej na swoim spotkaniu przedyskutowali z kolei kwestię rozliczania kosztów aplikacji radcowskiej oraz egzaminu wstępnego i egzaminu radcowskiego. Wymienili doświadczenia z poszczególnych izb i zaproponowali dążenie do ustrukturyzowania i ujednolicenia działań w tym zakresie. Omówili także strukturę zaległości na rzecz samorządu i procedurę umarzania należności, a także podzielili się spostrzeżeniami poszczególnych OIRP co do sposobów skutecznej windykacji. Spotkanie to prowadziła Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska.

Na wspólnym posiedzeniu Sekretarzy, Skarbników, przedstawicieli ds. wykonywania zawodu radcy prawnego i przedstawicieli ds. rozliczania kosztów aplikacji radcowskiej Okręgowych Izb Radców Prawnych omówiono nowe funkcjonalności platformy e-KIRP i zwrócono uwagę na potrzebę bieżącej aktualizacji danych. Przedstawiono także plany dotyczące udostępnienia legitymacji radcy prawnego i aplikanta radcowskiego w aplikacji mObywatel.

Zobacz także