XIX posiedzenie Prezydium KRRP

W środę 28 marca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XIX posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP przyjęło sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od lipca do grudnia 2017 r. Stosownie do przepisów Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, Prezydium odpowiednio do końca marca i końca września każdego roku zobowiązane jest przedłożyć Krajowej Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim półroczu. Sprawozdanie Prezydium KRRP X kadencji obejmuje m.in. informacje o terminach posiedzeń, podjętych uchwałach i stanowiskach, aktywności poszczególnych członków Prezydium i działaniach realizowanych w obszarze gospodarki finansowej, etyki i wykonywania zawodu, aplikacji radcowskiej, rozwoju zawodowego radców prawnych, doskonalenia zawodowego, mediacji, integracji środowiskowej, funkcjonowania na forum międzynarodowym oraz w zakresie komunikacji społecznej.

Prezydium przyjęło także informację o funkcjonowaniu samorządu radców prawnych w 2017 r., która – stosownie do przepisów ustawy o radcach prawnych – corocznie jest przedkładana Prezydentowi RP.

Przedstawiono ponadto informacje na temat dalszych działań w zakresie modernizacji programu aplikacji.

Zobacz także