XVI posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 15 lutego br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono wyniki analizy propozycji nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, której dokonał ekspert w zakresie nauki procesu cywilnego, prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki. Opracowanie to powstało na podstawie propozycji przedstawionych przez grupę kilkudziesięciu radców prawnych zarówno indywidualnie, jak i przez kancelarie prawne. Dyskutowano zagadnienia dotyczące m.in. problematyki mediacji konsumenckiej, przymusu adwokacko-radcowskiego przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi, szczególnie po zmianie przepisów dotyczących prekluzji dowodowej, utworzenia instytucji tzw. ugody pełnomocniczej, usprawnienia systemu doręczeń w systemie elektronicznym, przeniesienia kompetencji do orzekania  o zwolnieniu od kosztów sądowych do systemu organów administracji publicznej.

Prezydium KRRP omówiło wnioski w zakresie propozycji zmian w Regulaminie i programie aplikacji radcowskiej. Temat ten będzie przedmiotem spotkania z Dziekanami Rad OIRP, zaplanowanego na
27 lutego br. oraz posiedzenia Prezydium KRRP, które odbędzie się 28 lutego br.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych. Omówiono wstępny projekt porządku obrad najbliższego posiedzenia Krajowej Rady oraz stan przygotowań informacji o funkcjonowaniu samorządu dla Prezydenta RP. Ponadto Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

Postanowiono również o organizacji V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Zobacz także