Podsumowanie działań komisji stałych – grudzień 2021

W grudniu komisje stałe KRRP nie zwalniały tempa. W trybie stacjonarnym lub online odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia komisji, podczas których głównie omawiano plan pracy oraz założenia budżetowe na rok 2022.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)
Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zorganizowała 2 grudnia br. kolejne już szkolenie dla mediatorów Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki mediacji radców prawnych”. Szkolenie ,,Efektywna komunikacja – słowa, emocje i ciało w procesie mediacyjnym (i nie tylko)” poprowadziła Ewa Jarczewska-Gerc – doktor nauk humanistycznych, psycholog z 17-letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca na studiach podyplomowych oraz autorka książek z obszaru psychologii. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do zdobycia wiedzy w zakresie świadomego budowania swoich kompetencji komunikacyjnych m.in. poprzez zapoznanie się z procesem komunikacji, stylami komunikacji oraz sposobami na eliminację barier występujących w tym obszarze. W praktycznej części szkolenia prowadząca odpowiadała na pytania uczestników dotyczące, występujących w praktyce, problemów w trakcie prowadzonych mediacji, szczególnie w obszarze trudnych do przezwyciężenia emocji i negatywnego nastawienia ich uczestników.

Grudzień był także czasem zakończenia trwającej od października Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich. Do udziału w przeprowadzonej 13 grudnia finałowej, stacjonarnej rozprawie arbitrażowej przed zespołem arbitrów zakwalifikowały się drużyny Entente Cordiale z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Desuetudo z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Kibicowali im Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych. W wyniku stojącej na wysokim poziomie rywalizacji, laur zwycięzcy i nagroda w wysokości 10 000 zł przypadły zespołowi z Krakowa. Drużyna z Warszawy otrzymała 5000 zł. Oba zespoły otrzymały także wartościowe nagrody książkowe. W turnieju wzięło udział ogółem 16 drużyn z okręgowych izb radców prawnych.

Przewodniczący Komisji ADR Tomasz Parkasiewicz, jako przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, wziął udział 16 grudnia w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia omówiono planowane do wprowadzenia standardy szkoleń dla mediatorów. Projektowane założenia zostały przekazane przez przewodniczącego Komisji ADR do zaopiniowania ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

W dniu 20 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji ADR, którego przedmiotem było omówienie planu pracy oraz założeń budżetowych na rok 2022, podział zadań, jak również wymiana doświadczeń z realizacji zadań komisji w roku bieżącym. W spotkaniu wzięła udział Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

Komisja Aplikacji

Omówienie planowanego na rok 2022 budżetu Komisji Aplikacji KRRP było głównym tematem wideospotkania członków komisji, które odbyło się 3 grudnia. Ponadto dyskutowano o wprowadzeniu działań mających na celu poprawę systemu kształcenia aplikantów, m.in. poprzez organizację symulacji egzaminu radcowskiego w marcu 2022 roku, organizację ogólnopolskich zajęć Legal English, realizację programu zajęć ogólnopolskich dla aplikantów, czy też kontynuację cyklu szkoleniowego dla wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji w celu podwyższania ich zdolności dydaktycznych. Te i inne planowane na 2022 rok działania mają na celu wzmocnienie praktycznego charakteru szkolenia aplikacyjnego i przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego.

9 grudnia odbyło się trzecie z serii szkoleń skierowanych do wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej we wszystkich izbach okręgowych, pt. „Konwersatoria i symulacje – metody szkolenia aplikantów”. Szkolenie odbyło się w formule online, a udział w nim wzięło blisko 100 osób. Wykład poprowadził Grzegorz Grzegorczyk, trener i superwizor tutorów w Collegium Wratislaviense, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN. Praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. W pracy trenera i coacha łączy swoje wykształcenie językowo-pedagogiczne, wiedzę z dziedziny psychologii, doświadczenie i wiedzę metodyczną oraz swoje dotychczasowe doświadczenie nauczycielskie.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się 1 grudnia, zaprezentowano założenia nowej platformy e-learningowej KIRP. Platforma ma być narzędziem nowoczesnym, bezpiecznym, spójnym i intuicyjnym, aby mogli z niego korzystać użytkownicy należący do różnych grup wiekowych. Członkowie komisji dyskutowali o kierunkach rozwoju platformy.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych do 19 grudnia przygotowała:
1. odpowiedź z dnia 3 grudnia 2021 r. w przedmiocie oceny czy zeznania świadków – radców prawnych – w zakresie organizacji pracy u wspólnego pracodawcy, będącego stroną procesu zainicjowanego przez byłego pracownika – również radcę prawnego są dopuszczalne w świetle obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;
2. stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 grudnia w odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2021 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystosowane do Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie sporu ZUS z zatrudnionym w ZUS radcą prawny, oraz przedstawienie wykładni zapisów art. 27 pkt 4 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Ponadto ustalono podział spraw w zakresie wpływających wniosków do komisji, w celu referowania i przedstawiania przez członków Komisji opinii własnych podczas prac na najbliższym posiedzeniu.

Kontynuowano prace nad stanowiskiem dotyczącym zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez aplikantów radcowskich. Po otrzymaniu opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, przekazano zgromadzone ustalenia w celu wydania opinii przez Komisję Aplikacji KRRP, zanim komisja wyda w przedmiotowej sprawie stanowisko.

Komisja Praw Człowieka
Wiceprezes KRRP Michał Korwek nadzorujący Komisję Praw Człowieka KRRP oraz członek Komisji Praw Człowieka Mirosław Wróblewski 13 grudnia wzięli udział wraz z przedstawicielami innych organizacji w spotkaniu online z Wiceprzewodniczącą KE Verą Jourovą. Wydarzenie to było jednym z trzech spotkań zaplanowanych w zastępstwie przełożonej z powodu pandemii wizyty studyjnej w Brukseli, która miała się odbyć w dniach 6–9 grudnia 2021 r.

Od 1 grudnia na granicy polsko-białoruskiej działa Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej powołane Uchwałą Prezydium KRRP w dniu 19 listopada 2021. W ramach centrum prowadzone są czynności pomocowe i udzielana jest pomoc prawna uchodźcom.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

W Rzeszowie 17 grudnia odbyło się spotkanie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Uczestniczyli w nim Przewodniczący Bartosz Opaliński oraz członkowie: Beata Cedro-Łosak, Piotr Kamiński, Robert Staszewski i Diana Świątkowska.
Komisja podsumowała zadania zrealizowane w roku 2021 oraz omówiła plan pracy na rok 2022, w szczególności organizację konferencji poświęconej wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet rozpoczynających karierę zawodową, organizację dni otwartych we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych, organizację webinariów promujących zawód radcy prawnego i upowszechniających nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające świadczenie usług prawnych. Następnie komisja odbyła spotkanie z Zespołem Młodych Radców Prawnych przy OIRP w Rzeszowie, którego celem było omówienie wspólnych inicjatyw i aktywizacja młodych radców prawnych we wszystkich okręgowych izbach. Przeprowadzono również dyskusję w sprawie optymalnego harmonogramu organizacji w 2022 roku Forum Aplikantów Radcowskich, Forum Młodych Radców Prawnych, a także nowego forum dla radców, który posiadają już kilku- lub kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Komisja zwróciła uwagę na konieczność dostosowania wydarzeń organizowanych przez komisję do terminarza obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu, organizowanych przez KIRP oraz okręgowe izby radców prawnych.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w formule zdalnej.

Komisja Zagraniczna
Przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP w dniach 3–4 grudnia wzięli udział w II Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które zostało zorganizowane  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie we Wrocławiu. Gościem forum był Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który wygłosił przemówienie otwierające spotkanie. W forum brał także udział Wiceprezes KRRP Michał Korwek nadzorujący działalność Komisji Zagranicznej. Wśród moderatorów i prelegentów forum znaleźli się także r. pr. Joanna Wisła-Płonka, r. pr. Izabela Konopacka i r. pr. Magdalena Witkowska – członkinie Komisji Zagranicznej KRRP. Z kolei r. pr. Paweł Majewski, również członek KZ KRRP, wygłosił ciekawy wykład na temat umów due diligence z zagranicznym kontrahentem.

Przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP uczestniczyli w posiedzeniu, które odbyło się w dniach 4–5 grudnia w formie hybrydowej – online i stacjonarnie we Wrocławiu. Omówiono przyszłoroczny plan pracy Komisji Zagranicznej oraz główne wydarzenia organizowane przez poszczególne okręgowe izby.
W dniu 10 grudnia odbyła się online sesja plenarna Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Udział w sesji plenarnej oprócz przewodniczącej polskiej delegacji – r.pr. Joanny Wisły-Płonki – wzięły r.pr. Maria Ślązak – członek Komisji Zagranicznej KRRP, była Prezes CCBE, oraz Magdalena Witkowska, również członek Komisji Zagranicznej.  W przeddzień sesji plenarnej odbyły się posiedzenia licznych komisji CCBE, w których brali udział polscy przedstawiciele.

W dniach 6–17 grudnia odbyła się czwarta, ostatnia w bieżącej edycji, sesja programu CRIMILAW, w której wzięło udział 29 polskich radców prawnych. Tematyka programu obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Program CRIMILAW jest dofinansowany ze środków programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej, natomiast udział polskich radców prawnych w grudniowej sesji został całkowicie sfinansowany przez Krajową Radę Radców Prawnych.
9 grudnia odbyło się posiedzenie online oficerów informacyjnych przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Ze strony KIRP udział w spotkaniu wzięła Dagmara Baran.

Krajowy Zespół Wizytatorów
Kolejne posiedzenie Krajowego Zespołu Wizytatorów odbyło się 14 grudnia. Spotkanie, w którym wziął udział Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski, poświęcone było bieżącym problemom funkcjonowania KZW. Dyskutowano nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi w pionie wizytacji.

Zobacz także