Spotkanie Inspektorów Ochrony Danych OIRP zwieńczone szkoleniem prowadzonym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

W siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się w dniach 26-27 kwietnia spotkanie Inspektorów Ochrony Danych Okręgowych Izb Radców Prawnych. Spotkanie zwieńczone szkoleniem z zakresu wdrażania zasad ochrony danych w działalności samorządu zawodowego oraz ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w związku z udostępnianiem informacji publicznej, przeprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, było efektem podpisanego 5 kwietnia przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Urząd Ochrony Danych Osobowych porozumienia o  wzajemnej współpracy.

Wydarzenie zostało podzielone według zakresu tematycznego. Dzień 26 kwietnia był dedykowany spotkaniu roboczemu Inspektorów Ochrony Danych w Izbach Radców Prawnych. W ramach otwarcia zabrał głos Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. Podkreślił w swych słowach, że kwestia zasad ochrony danych osobowych stała się w dzisiejszych czasach podwójnie istotna. Analiza zagadnień poprzez omawianie konkretnych stanów faktycznych prowadzi do zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej zasad ochrony danych.

Istotą spotkania Inspektorów Ochrony Danych z Okręgowych Izb Radców Prawnych było podsumowanie prac nad porozumieniem ramowym pomiędzy KIRP a OIRP w zakresie świadczenia usług i związanymi z tym kwestiami ochrony danych. Stan prac przedstawił Inspektor Ochrony Danych Krajowej Izby Radców Prawnych Marcin Wielisiej.

W dalszej części spotkania Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój omówiła zagadnienia związane z usługami, które są dostarczane przez Krajową Izbę Radców Prawnych dla Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz zaprezentowała nowe usługi, których wdrożenie jest na etapie planowania bądź faktycznej implementacji.

Finalnie przedstawiono kwestię ujednolicenia dokumentacji przetwarzania danych oraz wypracowania podejścia do przekazywania danych na żądania organów wymiaru sprawiedliwości. Głos zabrały Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój oraz Hanna Grendel, Inspektor Ochrony Danych z OIRP w Warszawie. Inspektorzy Ochrony Danych wymienili się doświadczeniami.

– Dalsze prace nad standaryzacją dokumentacji, monitoring procesów przetwarzania danych, które realizuje każda z izb to zadania, które stoją przed nami w najbliższej przyszłości – podkreśliła Hanna Grendel, Inspektor Ochrony Danych z OIRP w Warszawie.

Dzień drugi spotkania Inspektorów Ochrony Danych był poświęcony szkoleniu dla IOD prowadzonym  przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie otworzyło przemówienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Jakuba Groszkowskiego, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W wzajemnym zapewnieniu o istotnym znaczeniu podpisanego porozumienia przedstawili pierwsze ich rezultaty.

– Dzisiejsze szkolenie, inicjujące cykl wspólnych przedsięwzięć w obszarze działalności edukacyjnej rozpoczyna wymianę cennych doświadczeń, a także zmierza do stworzenia przemyślanych przepisów z zakresu ochrony danych. Wsparcie autorytetu w tej materii jakim  jest niewątpliwie UODO, pozwala wypracować wspólne rozwiązania w przypadku problematycznych kwestii – podkreślał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik.

Część szkoleniową spotkania rozpoczęła Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO. Wystąpienie dotyczyło wdrażania zasad ochrony danych w działalności samorządu zawodowego.

– Ochrona danych nie powinna polegać na budowaniu niepokoju, a pokazywaniu korzyści. Korzyścią jest niwelowanie ryzyka. Bardzo często ochrona danych powiązana z prawem do poszanowania prywatności zderza się z innymi prawami tak jak na przykład prawo do informacji. Istotnym jest by wypracować rozwiązania mające na celu roztrzyganie podobnych rozterek – podkreślała Monika Krasińska Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO.

W kolejnych blokach tematycznych kwestię ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w związku z udostępnianiem informacji publicznej zajęła się Weronika Kowalik, Naczelnik Wydziału Legislacji Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO. O kontroli UODO w praktyce opowiedział zaś Jacek Młotkiewicz – Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń, UODO. Szkolenie zakończyło się wystąpieniem Tomasza Struka z Departamentu Kontroli i  Naruszeń UODO. Omawiał zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych w praktyce.

 

Zobacz także