Nowelizacja ustawy – prawo zamówień publicznych

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), który ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) i dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa). Projekt wprowadza w art. 4 nowe wyłączenia obejmujące m. in. usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu arbitrażowym, pojednawczym, przed sądami, trybunałami lub innymi organami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi; doradztwa prawnego w zakresie przygotowania ww. postępowań lub gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy doradztwo, stanie się przedmiotem ww. postępowań; notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów; świadczonych przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego; oraz związane z wykonywaniem władzy publicznej. Rozwiązanie to stanowi implementację postanowień dyrektywy klasycznej i należy ocenić je pozytywnie, gdyż umożliwi zamawiającym zawieranie umów w zakresie usług prawniczych z tymi radcami, adwokatami i prawnikami zagranicznymi, których darzą zaufaniem. Szersze omówienie tej kwestii zawarte jest w opinii OBSiL z 22 maja 2015 r. oceniającej poprzedni projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (http://bibliotekakirp.pl/items/show/419). Opinia do aktualnego projektu odnosi się do pozostałych proponowanych w nim zmian: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/538

Zobacz także