Ambasador mediacji 2015

W dniu 28 października 2015 r. podczas konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej” wręczone zostały statuetki „Ambasadora mediacji 2015” przyznane przez Radę Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Tytuł „Ambasadora mediacji” przyznawany jest instytucjom i osobom fizycznym promującym mediację.
W tym roku tytułem Ambasadora Mediacji za doniosłe i przełomowe działania na rzecz promowania mediacji oraz wytrwałe wspieranie rozwoju mediacji uhonorowani zostali dr Ewa Gmurzyńska oraz Minister Mariusz Haładyj.

Dr Ewa Gmurzyńska ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LLM na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw na WPIA UW – Instytut Prawa Cywilnego. Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dr Gmurzyńska wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r., jest współzałożycielką i członkiem zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, a także mediatorem w sporach gospodarczych i akademickich. Przez prawie dziewięć lat sprawowała kolejno funkcje członka Prezydium, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Odbyła liczne szkolenia w zakresie mediacji potwierdzone certyfikatami polskimi i zagranicznymi. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji”, wyd. I (2009) i wyd. II (2014) oraz autorka książki „Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów”.
Dr Ewa Gmurzyńska jest prekursorem mediacji cywilnej w Polsce.
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, którego współzałożycielką jest dr Gmurzyńska, prowadzi wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu innych osób i instytucji współpracujących, podejmuje różnorodne przedsięwzięcia, których podstawowym celem jest promowanie nowej kultury rozwiązywania konfliktów i sporów. Centrum powstało w 2006 roku, przybierając formę organizacyjną fundacji

Mariusz Haładyj jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.
W Ministerstwie Gospodarki odpowiada za doskonalenie przepisów prawnych w zakresie wykonywania działalności gospodarczej oraz współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego w tym zakresie, a także za rozwój i upowszechnianie systemu oceny skutków regulacji, mającego na celu poprawę jakości otoczenia regulacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Czynnie wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów.
Podczas konferencji pn. „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich – stan obecny, kierunki zmian” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówił: – Rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów jest korzystny z punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorców, pozwalają one bowiem m.in. zmniejszyć koszty a także znacznie przyspieszyć postępowanie.
Jest członkiem Zespołu do Spraw Systemowych Rozwiązań w Zakresie Polubownych Metod Rozwiązywania Sporów Gospodarczych Ułatwiających Wykonywanie Działalności Gospodarczej powołanego przez MG i MS, którego zadaniem jest przygotowanie rekomendacji zmian prawnych na rzecz rozwoju arbitrażu i mediacji w Polsce.
– Nasze działania na rzecz powszechnego wykorzystania polubownych metod w rozwiązywaniu sporów gospodarczych nakierowane są zarówno na opracowanie skutecznych rozwiązań prawnych jak i zmianę postaw w tym zakresie – mówił wiceminister podczas debaty „Mediacje – nowa jakość w biznesie”, spotkanie zorganizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą odbyło się 3 marca 2015 r. w Warszawie.
Wspiera realizowany przez MG projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji”, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest upowszechnianie informacji o korzyściach, jakie daje polubowne rozstrzyganie problemów. 16 Regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji ma działać w ścisłej współpracy z organizacjami gospodarczymi, izbami radców prawnych i adwokatów, a także partnerami społecznymi.

Zobacz także