Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Doroczna Narada Kapituły Funduszu Seniora w Katowicach

Doroczna Narada Kapituły Funduszu Seniora w Katowicach

Jak co roku na wiosnę, już po raz dziesiąty w kolejnej Okręgowej Izbie, można by rzec jubileuszowy,  na zaproszenie  Dziekana Ryszarda Ostrowskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, w dniach 26-28 kwietnia 2018 r. w Katowicach odbyła się  „Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich OIRP”.

Rozpoczęliśmy pierwszego dnia merytorycznie, „roboczo”. Odbyło się wyłączne posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora w pełnym składzie, na którym zostały rozpoznane wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 10 radców prawnych seniorów, dla których przyznano zapomogi finansowe na łączną kwotę 16 000,00 zł.

Odbyło się także wyłączne posiedzenie Rady Klubów Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich Okręgowych Izb, które prowadziła  Przewodnicząca Rady Helena Oprzyńska-Pacewicz, poświęcone współpracy, wzajemnemu uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne Izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych typu „open”.  W spotkaniu uczestniczył   Mieczysław Humka Przewodniczący Kapituły.

Za to wieczorem, jak na jubileuszowe  spotkanie przystało, z życzliwości Kolegi Dziekana Ryszarda Ostrowskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, mieliśmy możliwość – za co jesteśmy wdzięczni – zwiedzenia przepięknej Sali Koncertowej NOSPR, którą wszyscy byli zauroczeni, i  wysłuchania koncertu Dee Dee Brigewater światowej sławy wokalistki jazzowej.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady, której dokonał Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka.  Przewodniczący na wstępie powitał dostojnych gości z kierownictwa samorządu radców prawnych uczestniczących w naradzie, w osobach:  Ryszard Ostrowski Wiceprezes KRRP, Dziekan OIRP w Katowicach, Elwira Szurmińska-Kamińska Sekretarz KRRP, Bazyli Zacharczuk Członek Prezydium KRRP, Katarzyna Jabłońska Wicedziekan OIRP w Katowicach, Członek KRRP, Zbigniew Głodny Skarbnik Rady OIRP w Katowicach.

Dziekan Ryszard Ostrowski powitał wszystkich uczestników spotkania i życzył pomyślnego zrealizowania programu narady i miłego pobytu w Katowicach.

W merytorycznej części narady zostały przedstawione i omówione nowe wnioski, przystosowane do wchodzącej z dniem 25 maja br. dyrektywy UE związanej z ochroną i administrowaniem danych osobowych, o przyznanie radcom prawnych – seniorom,  pomocy socjalnej i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Prowadzone rozmowy w tym zakresie oraz prezentację nowych wniosków przedstawiła pani Anna Cebelińska, pracownik Biura KRRP obsługująca administracyjnie Kapitułę Funduszu Seniora. Następnie omówiono przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. Przewodniczący Kapituły wręczył wszystkim Przewodniczącym Klubów OIRP i zaproszonym gościom, zbiorcze zestawienia organizowanych imprez przez wszystkie Kluby Seniora OIRP.

Przewodniczący Kapituły zaapelował do uczestników Narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców, a także samego uczestnictwa w takich spotkaniach oraz o współudział radców prawnych seniorów w organizacji i uczestnictwie w obchodach Międzynarodowego Dnia Prawnika i prowadzonej przez nasz samorząd akcji „Niebieski Parasol”.

W ostatnim punkcie omówiono wybór sposobu aktywizacji radców prawnych seniorów z wykorzystaniem środków finansowych w kwocie 30 000,00 zł. przewidzianych w budżecie KRRP na 2018 r. Przedstawiciele wszystkich OIRP, wypowiedzieli się, aby przeznaczyć wymienioną kwotę na poprawę, ułatwienie komunikacji internetowej pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami Seniora Okręgowych Izb a radcami prawnymi seniorami w terenie, znajomość korzystania z internetu, umiejętność korespondowania drogą e-mail, możliwość zapoznawania się z aktualnościami życia samorządu publikowanymi na stronach internetowych KIRP czy Okręgowych Izb, a także wydawnictwa „Radca Prawny”, brania udziału w dyskusjach na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami w kraju i samorządzie radcowskim – poprzez zakup laptopa z przeznaczeniem dla wyłącznej dyspozycji Klubu Seniora wszystkich OIRP i Rady Klubów Seniora z przeprowadzeniem szkolenia przez informatyków Okręgowych Izb.

Pod koniec dnia uczestnicy narady odbyli z przewodnikiem spacer po historycznych częściach starego Śląska zwiedzając Giszowiec i Nikiszowiec. Złożyliśmy także wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, na której  Dziekan Ryszard Ostrowski i Wicedziekan Kataryna Jabłońska zapoznali uczestników narady z historią Izby Katowickiej i działalnością Klubu Seniora Izby. W spotkaniu uczestniczyli także radcowie prawni seniorzy z Izby Katowickiej, zaprezentowali bogaty program działalności przyjętej przez Klub Seniora na rok 2018.

Pobyt w Katowicach zapadnie wszystkim uczestnikom narady głęboko w pamięci z uwagi na kulturalne i emocjonalne przeżycia, a także z życzliwość Dziekana Ryszarda Ostrowskiego i gościnność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

                                                                                 r.pr. Mieczysław Humka

                                                                 Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora