Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 21-27 marca 2020 r.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 21-27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pandemia stawia przed nami kolejne wyzwania. Jest to sytuacja wyjątkowa. Samorząd pozostaje w ciągłym kontakcie z agendami rządowymi tak, by radcowie prawni byli obejmowani wszystkimi osłonami, które planuje wprowadzić Sejm RP.

Na bieżąco informujemy o kolejnych zmianach w prawie, które dotyczą nas, naszego zawodu i  tych zagadnień, które są bezpośrednio związane ze świadczonymi przez radców usługami i wykonywanymi czynnościami prawnymi. Monitorowana jest na bieżąco sytuacja rynkowa radców prawnych.

Uwzględniono w pracach legislacyjnych dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej nasz postulat, by w tym szczególnym okresie nasz samorząd mógł funkcjonować bez zakłóceń – uchwały organów kolegialnych samorządu mogły zapadać „zdalnie”. To zaś pozwala nam na bieżąco podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania samorządu dla całego środowiska radcowskiego.

Monitorujemy również kwestie dotyczące praworządności i wymiaru sprawiedliwości. Nie możemy zapominać, że po okresie pandemii wrócimy do normalnych obowiązków. Za kilka miesięcy nasze otoczenie nie może ulec takim zmianom, które podważałyby zasady praworządności

Nie zapominamy też o pozazawodowych obszarach naszego życia i o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia w zwykłych życiowych sprawach. Poszczególne okręgowe izby wspierają radców prawnych. Organizują pomoc seniorom, przenoszą aplikację radcowską i szkolenia zawodowe do internetu.

O kolejnych działaniach samorządu będziemy Państwa na bieżąco informowali.

r.pr. Maciej Bobrowicz

Prezes

Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

21-27 marca 2020 r.

Organy samorządu radcowskiego mogą funkcjonować w trybie obiegowym

Od niedzieli 22 marca br. podejmowany były wszelkie możliwe działania, by:

  • w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis umożliwiający funkcjonowanie KRRP i Prezydium w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, tj. umożliwiający podejmowanie uchwał przez Krajową Radę Radców Prawnych  i Prezydium  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Przepis, który ostatecznie znalazł się w tej ustawie brzmi:

„Art. 14h. 

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów: adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz komorniczego, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. 
  2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. 
  3. W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.”
  • w ustawie znalazły się zapisy dające prawo korzystania z mechanizmów przygotowanych przez rząd dla najmniejszych kancelarii – mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób.

Bieżący przegląd regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji podjął inicjatywę mającą na celu zapewnienie członkom naszego samorządu wszelkich bieżących informacji dotyczących:

  • zmian regulacji prawnych, które związane są bezpośrednio ze stanem epidemii oraz
  • wszelkiego typu aktualności umieszczanych na stronach internetowych najważniejszych organów  naczelnych i urzędów centralnych, w związku ze stanem epidemii.

Tym samym OBSiL dokonuje bieżącego przeglądu stron internetowych m.in. Prezydenta RP, Premiera, Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstw: Zdrowia, Infrastruktury, Aktywów Państwowych, Rozwoju, Finansów, Cyfryzacji, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości, a także Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rezerw Materiałowych, Prokuratorii Generalnej RP, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Patentowego RP.

Informacje w powyższym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady i OBSiL.

 

Etyka i wykonywanie zawodu

Zgodnie z formułą określoną przez KRRP w 2017 r. – co do zasady – Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu wykonuje swoje zadania przy pomocy środków komunikowania się na odległość.

Z uwagi na stan epidemii określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu została włączona przez Prezesa KRRP w działania mające na celu określenie możliwości zalecanej radcom prawnym komunikacji z klientami za pomocą videokonferencji. Komisja będzie współpracować z OBSiL, Komisją Zagraniczną i z wykorzystaniem informacji z firmy LegalTech na zlecenie Przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego.

Za najbardziej pilne i istotne w tej chwili uznano pozyskanie prawnych narzędzi umożliwiających podejmowanie uchwał przez organy samorządu w sposób zdalny/obiegowy.

Zapowiadane przyjęcie rozwiązań prawnych przez Sejm RP w dniu 26 marca br. miałoby umożliwić organom podejmowanie istotnych uchwał (w tym co do zmiany terminów kolokwiów czy czynności wyborczych) jak też, co ważniejsze określić zawieszenie terminów sądowych (zapowiadane składanie scanów pism)  i innych w sprawach prowadzonych przez radców prawnych, w tym szczególnym czasie epidemii.

 

Doskonalenie zawodowe radców prawnych stawia na szkolenia on-line

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane pandemią koronawirusa, CSU  zamierza zwiększyć liczbę szkoleń e-learningowych, wzbogacając swoją ofertę  o te tematy, które miały być przedmiotem szkoleń wielodniowych.

Ponadto przygotowujemy się do wdrożenia – jak najszybciej – seminariów online, tzw. webinariów.

Podejmujemy również starania, aby nasza platforma umożliwiająca udział w szkoleniach online, pod względem technicznym była zoptymalizowana i pozwoliła na jednoczesne korzystanie z niej dużej liczbie radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

Nowe technologie w służbie samorządu radcowskiego

Podjęto działania mające na celu koordynację przygotowań samorządu radcowskiego w zakresie rozwiązań umożliwiających przeniesienie działalności w możliwie maksymalnym zakresie do internetu. Badane są rozwiązania umożliwiające bezpieczne odbywanie Rad oraz głosowań online.

Rozwiązaniem, które ma umożliwić izbom wykonywanie zadań ustawowych a radcom prawnym możliwość zrealizowania obowiązku szkoleniowego, jest uruchomienie platform szkoleniowych i koordynacja działań w tym zakresie wszystkich OIRP.

Aplikacja radcowska

Komisja Aplikacji KRRP zintensyfikowała prace w zakresie przygotowania zajęć e-learningowych dla aplikantów udostępnianych na platformie e-learningowej KIRP.

Inicjatywa Centrum Mediacji – bezpłatne, zdalne mediacje umowne na rzecz przedsiębiorców

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju, Centrum Mediacji, jako koordynator Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych zainicjowało wśród zrzeszonych ośrodków mediacyjnych akcję okresowego i bezpłatnego prowadzenia zdalnych mediacji umownych (tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, np. wideokonferencje itp.), na rzecz przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w związku ze stanem epidemii i stanęli przed koniecznością rozwiązania wygenerowanych sporów.

 

Wymiana informacji na arenie międzynarodowej w kontekście koronawirusa

Komisja Zagraniczna pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami krajów UE oraz organizacji prawniczych, takich jak CCBE, FBE, AEA-EAL oraz AIJA, wymieniając informacje, które mogą zostać zaprezentowane członkom samorządu jako przydatne w pracy w czasie kryzysu.

Pomoc najstarszym członkom naszego samorządu

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora przeprowadził rozmowy niemal ze wszystkimi Przewodniczącymi Klubów Seniora OIRP, uzyskując informację, że we wszystkich Izbach zostały podjęte działania pomocy seniorom w formie wolontariatu przez aplikantów, młodszych i starszych radców prawnych. Nie we wszystkich Izbach takie zapotrzebowanie istnieje, w większości opiekę nad seniorami sprawuje rodzina. Dużą rolę w rozpoznaniu tego zapotrzebowania spełniają osoby z administracji poszczególnych Izb, z którymi Przewodniczący Klubów Seniora utrzymują stałe kontakty.

Informacje i apele o pomoc osobom potrzebującym oraz o zaangażowanie się w wolontariat kierowane zarówno od KRRP, jak i niektórych Izb wywołały pożądaną reakcję i można przyjąć, że pomoc ta jest udzielana w zakresie, w jakim mamy o tym wiedzę.