Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

W dniu 19 lipca 2021 Sekretariat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opublikował komunikat prasowy w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (nr 2). Poniżej przedstawiamy treść komunikatu:

 

Zawiadomienie o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) dotyczącej niezawisłości sądów

Europejski Trybunał Praw Człowieka zawiadomił[1] Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o skardze Tuleya przeciwko Polsce (nr 2) (skarga nr 51751/20) i poprosił go o przedstawienie swoich uwag.

Sprawa dotyczy zawieszenia i uchylenia immunitetu znanego sędziego Sądu Okręgowego oraz wynikającego z tego postępowania.

Opis stanu faktycznego przedstawiony stronom wraz z pytaniami Trybunału jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału. Wyrok Trybunału w tej sprawie zostanie wydany w terminie późniejszym.

Polecamy zapoznanie się z poprzednimi komunikatami prasowymi dotyczące podobnych kwestii związanych z sądownictwem w Polsce w sprawach Grzęda przeciwko Polsce (nr 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (nr 4907/18) (wyrok), Broda i Bojara przeciwko Polsce (nr 26691/18 i 27367/18) oraz Reczkowicz i dwie inne osoby przeciwko Polsce (nr 43447/19, 49868/19 i 57511/19).

Skarżący jest obywatelem polskim urodzonym w 1970 roku i mieszkającym w Warszawie. Jest znanym sędzią, który sprawuje urząd sędziowski od 1996 roku. Jest również aktywnym obrońcą praworządności w Polsce.

18 lutego 2017 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło odwołanie dotyczące prokuratorskiego śledztwa w sprawie domniemanych nieprawidłowości w procedurze sejmowej, które uniemożliwiły parlamentarzystom przeprowadzenie głosowania. Odwołanie rozpatrywał sędzia Tuleya. W ustnym rozstrzygnięciu nakazał on prokuraturze kontynuowanie śledztwa. Podniesiono zarzut, że skarżący ujawnił wrażliwe informacje z akt śledztwa.

14 lutego 2020 roku prokuratura złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędziowskiego pana Tuleyi w celu postawienia mu zarzutu popełnienia przestępstw związanych z ujawnieniem informacji osobom nieuprawnionym oraz działaniem na szkodę interesu publicznego.

Po kilku etapach postępowania, w listopadzie 2020 roku skarżący został zawieszony w obowiązkach służbowych, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet.  Jego wynagrodzenie zostało obniżone o jedną czwartą na czas trwania zawieszenia.

Powołując się na art. 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Konwencji, skarżący zarzuca w szczególności, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów “niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą”. Twierdzi, że została ona ustanowiona przez nową Krajową Radę Sądownictwa, która sama została powołana w niekonstytucyjny sposób. Powołując się na art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), skarżący twierdzi, że zawieszenie go w czynnościach zaszkodziło jego karierze i reputacji. Wreszcie, powołując się na art. 10 (wolność wyrażania opinii), skarżący twierdzi, że uchylenie immunitetu było związane z jego wypowiedziami krytykującymi reformę sądownictwa przeprowadzoną przez rząd oraz że sankcje, które na niego nałożono, nie były konieczne w demokratycznym społeczeństwie i wywołały efekt mrożący.

Procedura

Pan Tuleya jest również skarżącym w sprawie nr 21181/19, o której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej został powiadomiony 1 września 2020 r. Obecna skarga została wniesiona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 24 listopada 2020 r.

16 lipca 2021 roku Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej doręczono zawiadomienie o skardze wraz z pytaniami Trybunału. Jednocześnie Trybunał podjął decyzję o przyznaniu sprawie pierwszeństwa na podstawie Reguły 41 Regulaminu Trybunału.

Rząd ma czas do 10 września 2021 r. na przedstawienie swoich uwag.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem sporządzonym przez Sekretariat. Nie jest on wiążący dla Trybunału. Decyzje, wyroki oraz dalsze informacje na temat Trybunału można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.echr.coe.int. Aby otrzymywać komunikaty prasowe Trybunału należy je zasubskrybować pod następującym adresem:  www.echr.coe.int/RSS/en lub śledzić nas na Twitterze: @ECHR_CEDH.

Europejski Trybunał Praw Człowieka został powołany do życia w Strasburgu przez państwa członkowskie Rady Europy w 1959 r. w celu rozpatrywania spraw dotyczących domniemanych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.

 


[1] Zgodnie z Regułą 54 § 2 (b) Regulaminu Trybunału, „Izba lub Przewodniczący Sekcji może zdecydować o zawiadomieniu o skardze lub jej części pozwanej Umawiającej się Strony i wezwać tę Stronę do przedstawienia pisemnych uwag w tej sprawie, a po ich otrzymaniu wezwać skarżącego do przedstawienia uwag w odpowiedzi”.

 

Zobacz również komunikat prasowy w wersji angielskiej Press Release – Notification of the application Tuleya v. Poland (no. 2) concerning judicial independence Notification of the application Tuleya v. Poland (no.2) – judicial independence

Zobacz także