KRRP przedłoży opinię amicus curiae w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

4 sierpnia br. Prezes KRRP złożył wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Krajową Radę Radców Prawnych opinii amicus curiae w sprawie o sygn. akt: K 39/16, w której rozpatrywany będzie wniosek dwóch grup posłów na Sejm RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157). Trybunał Konstytucyjny wyraził zgodę na przedstawienie przez KRRP opinii. Termin posiedzenia niejawnego w tej sprawie został wyznaczony na dzień 11 sierpnia 2016 r.

Pismo do Prezesa TK – wniosek o zgodę na przedłożenie opinii amicus curiae

Odpowiedź z TK

Zobacz także