KRRP skarży do TK tzw. „ustawę inwigilacyjną”

Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 20 lipca br podjęło uchwałę o wystąpieniu w imieniu Krajowej Rady z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucja RP tzw. ustawy inwigilacyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r.

We wniosku zakwestionowano przepisy ustaw regulujących funkcjonowanie służb oraz formacji, stosujących kontrolę operacyjną w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również związane z tym kompetencje przyznane odpowiednio: Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP i komendantom wojewódzkim Policji; Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i komendantom oddziałów Straży Granicznej; Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej; Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej i komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej; Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na mocy ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147) zwanej tzw. ustawą inwigilacyjną.

Podstawowe zarzuty dotyczą niekonstytucyjnej interwencji ustawodawcy w tajemnicę obrończą, wywodzoną z prawa do obrony oraz tajemnicę zawodową radcy prawnego. Wadliwość wprowadzonych regulacji sprowadza się do tego, że powiernik tajemnicy nie posiada jakiegokolwiek wpływu na ocenę i weryfikacje charakteru pozyskiwanych informacji, a dodatkowo nawet nie wie, że informacje zostały w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych uzyskane. Tym samym dzierżyciel informacji, stanowiących tajemnicę obrończą i zawodową, na mocy zaskarżonych przepisów ustaw, jest wyeliminowany z uczestnictwa w postępowaniu obejmującym badanie sposobu oraz celu wykorzystania pozyskanych informacji.

Przewidziane w zaskarżonych regulacjach postępowania toczą się z wyłączeniem, obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego oraz osoby, której pozyskane informacje dotyczą. Jawi się to jako niezgodne z art. 42 ust. 2 (prawo do obrony) i 51 ust. 2 (prawo do ochrony danych i informacji) Konstytucji RP, w zakresie, w jakim dotyczą zasad gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania, przekazywania i niszczenia informacji, o których mowa w art. 178 pkt 1) Kodeksu postępowania karnego objętych tajemnicą obrończą oraz w art. 180 §2 Kodeksu postępowania karnego objętych tajemnicą radcowską.

Zobacz także