List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich Pani Sary Chandler do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                                             

Szanowny Panie Prezydencie!

Temat: zmiana konstytucyjna dotycząca systemu sądownictwa

Zwracam się do Pana w imieniu Federacji Adwokatur Europejskich (The European Bars Federation, Federation des Barreaux d’Europe, FBE) – organizacji zrzeszającej 250 stowarzyszeń prawniczych i adwokatur w Europie działających na poziomie regionalnym
i lokalnym, jak również ich 800.000 członków.

Jesteśmy szczerze zaniepokojeni zmianami o charakterze konstytucyjnym mającymi wpływ na niezależność systemu sądownictwa w Polsce, co zagraża zasadzie praworządności.

Jednocześnie z zadowoleniem przyjęliśmy Pana decyzję o skorzystaniu z prawa weta
w odniesieniu do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Kwestią problematyczną pozostaje jednak ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych wpływająca negatywnie na niezależność władzy sądowniczej w Polsce. Znajduje to swoje potwierdzenie w opublikowanym przez Komisję Europejską Zaleceniu w sprawie praworządności – proponowane reformy zwiększają zagrożenie naruszenia zasady praworządności, a także sprawiają, że możliwe będzie wszczęcie procedury przewidzianej
w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Podobnie jak dla Rzeczypospolitej Polskiej, ważne są dla nas wspólne wartości na których opiera się Unia Europejska – z zasadą praworządności będącą ich trzonem. Ograniczenie niezależności władzy sądowniczej stanowi jednak dla tej zasady zagrożenie.

Zwracamy się do Pana z prośbą o skorzystanie z prawa do weta i wstrzymanie się
z podpisaniem ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak również o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zapobiegających jej wejściu w życie.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Profesor Sara Chandler QC (Hon), Prezes Federacji Adwokatur Europejskich (FBE)

Przekazano do wiadomości:

 • W Ruthvena Gemmell W.S. – Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE)
 •  Martina Solc – Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA)
 •  Marii Ślązak – Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL)
 •  Jonathana Marsh – Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Spółek (ECLA)
 •  Laurence’a Bory – Prezydenta Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA)
 •  Davida Frølich – Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA)

11 August 2017

Dear Mr Duda,

Constitutional change in Poland in respect of the judicial system.

I write on behalf of the Federation of European Bars (Federation des Barreaux d’Europe FBE) which represents 250 local law societies and bar associations of Europe and their 800,000 members.
We are seriously concerned at the constitutional changes which impact on the independence of the judicial system in Poland, and threatens the rule of law.

We appreciate and welcome Your Excellency’s decision to exercise the veto in respect of the Act on the National Council of the Judiciary, and the Act on the Supreme Court.

However, the Law on Common Courts Organisation is still at issue, having as it does a negative impact on the independence of the judiciary. As the European Commission has published the Rule of Law Recommendation which confirms that the proposed reforms increase the threat to the rule of law, and risks triggering Article & (1) of the Treaty of the European Union.

Like Poland, we hold strong and common values throughout the European Union, and the Rule of Law is central to these values. But reducing the independence of the judiciary violates the value of the Rule of Law.

We respectfully urge Your Excellency to exercise the President’s right of veto and to refrain from signing the Law on Common Courts Organisation, and take all necessary steps to prevent its entry into foce.

I am your respectful servant,

Professor Sara Chandler QC (Hon), President of the Federation of European Bars

Letter copied to:

 • W Ruthven Gemmell W.S.
  President of the Council of Bars and Law Societies of Europe CCBE
 • Martin Solc
  President of the International Bar Association IBA
 • Maria Ślązak
  President of the International Lawyers Network AEA-EAL
 • Jonathan Marsh
  President of the European Company Lawyers Association – ECLA
 • Laurence Bory
  President of the Union Internationale des Avocats – UIA
 • David Frølich
  President of the International Association of Young Lawyers – AIJA

Załączniki do pobrania

Zobacz także