Nieodpłatna pomoc prawna w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast

W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju.
Nieodpłatna pomoc prawna w obecnej sytuacji może być dla wielu obywateli naszego kraju szansą uzyskania porad  prawnych w różnych aspektach życia codziennego.
Niemniej jednak bezpośredni kontakt  pomiędzy osobami uczestniczącymi w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu nas wszystkich.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.) – art. 8 ust 8 –  w szczególnych przypadkach możliwe jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Ze względu  na podejmowane w skali kraju środki zapobiegawcze, uważamy za celowe podjęcie działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 i zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powyższe zgodne jest z zaleceniami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html?fbclid=IwAR14EUUUB4PtyaM0h9e38Jt4LLdoytDcg-
CYZ7IAGJ2QZyqDCfG8RblMhq8.

Jednocześnie ze względu na przewidzianą wprost w ustawie możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w szczególnych przypadkach, a także mając na względzie uzasadnienie dla dalszego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie ma potrzeby przyjmowania rozwiązania polegającego na  „odpracowywaniu” dyżurów w terminie późniejszym.

Zobacz także